Vraag je je af waarom de gemeente elk jaar de waarde van je huis bepaalt? De WOZ-waarde speelt een sleutelrol in verschillende belastingen en heffingen. Dit artikel legt uit wat WOZ-waarde is, hoe het wordt vastgesteld en hoe het jou kan beïnvloeden.

Blijf lezen en ontdek alles over jouw WOZ!

Samenvatting

 • De WOZ – waarde staat voor de door de gemeente vastgestelde waarde van een woning en is belangrijk voor het bepalen van onroerendezaakbelasting (OZB) en andere heffingen.
 • Gemeenten stellen elk jaar de WOZ – waarde vast op basis van onder meer verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, grootte en staat van een huis.
 • Huiseigenaren kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de WOZ – beschikking als zij denken dat deze niet overeenkomt met de werkelijke waarde.
 • Veranderingen in WOZ – waardering per 2022 houden rekening met duurzaamheid en ontwikkelingen in de omgeving, wat invloed kan hebben op de vastgestelde waarde.
 • De WOZ – waarde heeft invloed op belastingen en kan voordelen bieden bij hypotheekvoorwaarden en verkoop van een huis, maar kan ook leiden tot hogere kosten door meer belasting.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is een jaarlijkse schatting van de waarde van onroerend goed, gebruikt als basis voor diverse belastingen. Het reflecteert wat je huis waard zou zijn op de vrije verkoopmarkt op een vaste peildatum.

Doel van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde speelt een centrale rol in het belastingstelsel van Nederland. Gemeenten gebruiken deze vastgestelde waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je moet betalen.

Ook andere belastingen zijn hieraan gekoppeld, zoals de watersysteemheffing en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Zo zorgt de wet WOZ ervoor dat iedereen een eerlijke bijdrage levert aan de voorzieningen in de gemeente.

Wet waardering onroerende zaken schrijft voor dat de waarde van elke onroerende zaak, zoals huizen en bedrijfspanden, jaarlijks opnieuw bepaald moet worden. De overheid gebruikt de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum als basis voor deze berekening.

Niet alleen belastingen, maar ook het vaststellen van maximaal toegestane huurprijzen en de hoogte van schenk- en erfbelasting hangen af van deze WOZ-beschikking. Hierdoor is het cruciaal dat de WOZ-waarde een goed beeld geeft van de werkelijke marktwaarde van een woning of pand.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Na het begrijpen van het doel van de WOZ-waarde, is het belangrijk om te weten hoe deze getal precies tot stand komt. Gemeenten hebben hier een duidelijke methode voor ontwikkeld. Hieronder volgen de stappen die gemeenten doorlopen om tot een eerlijke WOZ-waarde van uw woning te komen:

 • Taxateurs in dienst van de gemeente kijken eerst naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in uw omgeving.
 • De grootte van uw huis, zoals het aantal vierkante meters woonruimte en de grootte van het perceel, spelen een belangrijke rol.
 • Ook letten taxateurs op bijzondere kenmerken zoals de staat waarin uw huis verkeert en verbeteringen die zijn aangebracht.
 • Belangrijk is ook de ligging: staat uw huis bijvoorbeeld dicht bij voorzieningen of in een rustige buurt?
 • Informatie uit het kadaster over eerder behaalde verkoopcijfers wordt eveneens meegenomen.
 • De basisregistratie WOZ levert aanvullende gegevens die nodig zijn voor een zorgvuldige bepaling.
 • Taxateurs berekenen met deze informatie een nieuwe waarde per 1 januari van het voorgaande jaar.

Veranderingen in WOZ-waardering per 2022

Nu we begrijpen hoe de WOZ-waarde tot stand komt, kijken we naar de recente aanpassingen die vanaf 2022 invloed hebben. De manier waarop Nederlandse gemeenten de waarde van woningen en gebouwen bepalen, heeft een update gekregen.

Zo wordt er nu scherper gekeken naar de marktwaarde van vergelijkbare woningen en speelt duurzaamheid van het pand een grotere rol. Dit betekent dat energiezuinige huizen mogelijk een andere WOZ-waarde krijgen dan voorheen.

De nieuwe WOZ-waardering houdt ook rekening met veranderingen in de omgeving van het vastgoed. Ontwikkelingen zoals nieuwe infrastructuur of voorzieningen kunnen de WOZ-waarde beïnvloeden.

Daarnaast proberen gemeenten nog preciezer te taxeren, zodat elke eigenaar een eerlijke WOZ-beschikking ontvangt. Verwacht dus een gedetailleerder taxatieverslag, waarin je kunt controleren hoe jouw WOZ-waarde is vastgesteld.

De betekenis van de afkorting WOZ en de Wet WOZ

WOZ staat voor ‘Wet Waardering Onroerende Zaken‘, een regelgeving die de basis legt voor de vaststelling van de waarde van onroerend goed in Nederland. Deze wet is cruciaal, omdat het de uniforme manier bepaalt waarop de waarde van woningen en andere gebouwen door gemeenten wordt vastgesteld.

Regels voor waardebepaling

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar verschillende aspecten. Zo wordt de marktwaarde van een woning vastgesteld op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare koop staande woningen in de buurt.

De grootte, het type woning, de staat van het onderhoud en extra’s zoals een garage of tuin spelen allemaal mee in de waardebepaling.

Taxateurs van de gemeente maken gebruik van deze gegevens om een eerlijke WOZ-waarde te berekenen. Zij houden hierbij rekening met veranderingen in de markt en aanpassingen aan de woning die de waarde beïnvloeden.

Ook grondprijzen en ontwikkelingen in de omgeving worden meegenomen in de taxatie. Eens per jaar sturen gemeenten een WOZ-beschikking met de nieuwe WOZ-waarde naar huiseigenaren.

Hoe gemeenten de WOZ-waarde bepalen

Gemeenten hebben de taak om elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van woningen vast te stellen. Ze doen dit door te kijken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt. Taxateurs van de gemeente beoordelen deze verkoopcijfers en nemen ook andere factoren mee, zoals de grootte van het huis, het bouwjaar, en verbeteringen zoals een nieuwe keuken of uitbouw.

Deze manier van waarderen heet een taxatieverslag. Huiseigenaren ontvangen eens per jaar een WOZ-beschikking waarop hun nieuwe WOZ-waarde staat. In het taxatieverslag staan de details over hoe deze waarde tot stand is gekomen.

Eigenaren kunnen binnen zes weken bezwaar maken als ze denken dat de waarde niet klopt. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van belastingen zoals onroerendezaakbelasting (OZB), maar ook waterschappen en de Belastingdienst passen deze waarde toe voor verschillende heffingen.

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn huis?

Benieuwd naar de WOZ-waarde van je woning? Deze essentiële informatie is voor iedere huiseigenaar toegankelijk via het WOZ-waardeloket of via de jaarlijkse beschikking die je van je gemeente ontvangt.

WOZ waardering onroerende zaken

Hoe kan ik mijn WOZ-waarde berekenen?

Je kunt zelf een inschatting maken van de WOZ-waarde van je huis. Dit doe je door verschillende informatiebronnen te raadplegen en te vergelijken met jouw situatie.

 • Raadpleeg het WOZ – waardeloket online.
 • Bekijk recente verkoopprijzen.
 • Controleer de kenmerken van je huis.
 • Check verbeteringen of verbouwingen.
 • Vraag een taxatierapport op.
 • Overweeg bezwaar als de schatting afwijkt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van je huis, kun je bezwaar maken. Dit proces volgt een aantal stappen die je moet kennen.

 • Controleer eerst de ontvangen WOZ – beschikking zorgvuldig. Kijk naar de waardebepalende factoren die worden genoemd.
 • Verzamel bewijsmateriaal dat aantoont waarom de vastgestelde waarde onjuist zou zijn. Denk aan recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.
 • Schrijf een bezwaarschrift gericht aan je gemeente binnen zes weken na datum van de aanslag.
 • Vermeld in het bezwaarschrift duidelijk jouw argumenten en voeg het verzamelde bewijs toe.
 • Verstuur het bezwaarschrift per post of dien het online in via de website van de betreffende gemeente.
 • Wacht op een ontvangstbevestiging van jouw bezwaarschrift door de gemeente, die binnen twee weken hoort te komen.
 • Bereid je voor op een eventuele hoorzitting waarbij je jouw bezwaar mondeling kunt toelichten.
 • Ontvang binnen acht weken na indiening een beslissing vanuit de gemeente over jouw bezwaar.

De invloed van de WOZ-waarde op belastingen, hypotheek en verkoopwaarde van je huis

De WOZ-waarde is niet alleen een getal op papier; het heeft directe invloed op de hoogte van diverse belastingen, de mogelijkheden voor je hypotheek en zelfs wat je huis kan opleveren bij verkoop.

Ontdek hoe deze waardering doorwerkt in je portemonnee en welke stappen je kunt zetten om er optimaal van te profiteren of de impact ervan te beperken.

Voor- en nadelen van een hogere WOZ-waarde

Een hogere WOZ-waarde kan voordelig zijn als je jouw huis wilt verkopen. Het geeft potentiële kopers een positief signaal over de waardeontwikkeling van het onroerend goed. Bovendien kan het bij een hypotheekaanvraag leiden tot gunstigere voorwaarden bij de bank, aangezien de woning als meer waard wordt gezien.

Toch brengt een hoge WOZ-waarde niet alleen maar zonneschijn met zich mee.

Nadelen dienen zich aan in de vorm van hogere belastingen. Eigenaren betalen meer onroerendezaakbelasting en bij verhuur kan een stijging van de WOZ-waarde resulteren in een hogere maximale huurprijs, wat nadelig kan zijn voor de huurder.

Ook bij schenk- of erfbelasting speelt deze waarde een rol: hoe hoger de WOZ-waarde, des te meer belasting er mogelijk betaald moet worden. Er moet dus goed gekeken worden naar zowel de kansen als de kosten die een veranderende WOZ-waarde met zich meebrengt.

Bezwaar maken met terugwerkende kracht

Bij het niet eens zijn met een hoge WOZ waarde kun je bezwaar maken. Dit moet normaal gesproken binnen zes weken na ontvangst van de WOZ beschikking. Maar wist je dat je soms ook met terugwerkende kracht bezwaar kunt maken? Dit kan als je bijvoorbeeld pas later ontdekt dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Om dit te doen, vraag je de gemeente om een nieuwe WOZ beschikking.

Soms opent dit een mogelijkheid voor een verlaging van eerder betaalde belastingen. Het is belangrijk snel te handelen, omdat hier strikte deadlines voor gelden. Raadpleeg altijd een expert om te zien of deze optie voor jouw situatie van toepassing is en welke stappen je moet ondernemen.

Bezwaar maken met terugwerkende kracht kan een verschil maken in jouw financiële plaatje, dus laat je goed voorlichten.

Verschil tussen WOZ-waarde en verkoopprijs

De WOZ-waarde en verkoopprijs van een huis zijn twee verschillende begrippen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen uiteen in een overzichtelijke tabel:

 

Aspect WOZ-waarde Verkoopprijs
Doel Grondslag voor belastingen en heffingen. Prijs die kopers bereid zijn te betalen op de open markt.
Bepaling Vastgesteld door de gemeente, gebaseerd op een modelmatige waardebepaling. Wordt bepaald door onderhandeling tussen koper en verkoper.
Tijdstip van vaststelling Peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Ten tijde van de koop of verkoop van het huis.
Gebruikte gegevens Kijkt naar verkoopcijfers van vergelijkbare panden in de buurt. Afhankelijk van de actuele marktsituatie en specifieke kenmerken van het huis.
Marktinvloeden Minder snel aangepast aan de huidige marktomstandigheden. Direct beïnvloed door de huidige vraag en aanbod.
Rechtsmiddelen Bezwaar maken is mogelijk als je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Onderhandeling en overeenstemming bepalen de uiteindelijke prijs, geen formeel bezwaar mogelijk.

 

Deze tabel laat zien dat de WOZ-waarde en de verkoopprijs elk een eigen functie en berekeningswijze hebben. Ze kunnen elkaar beïnvloeden, maar volgen niet per definitie dezelfde trend.

Planning voor invoering van de WOZ-waarde in 2024 bij het kopen van een huis

Het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopprijs kan soms groot zijn. Dit is vooral belangrijk om in gedachten te houden nu er plannen zijn voor het meewegen van de WOZ-waarde bij het kopen van een huis vanaf 2024.

Deze nieuwe regeling zal invloed hebben op de belastingen die je betaalt en mogelijk ook op de hoogte van je hypotheek. Houd dus als aanstaande huizenkoper goed in de gaten hoe deze verandering jouw financiële situatie kan raken.

In de aanloop naar 2024 zullen gemeenten sturen op een eerlijke WOZ waarde die de werkelijke marktwaarde zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt. Een nieuwe eigenaar moet dan rekenen met een WOZ-waarde die vast is gezet door de gemeente, wat direct effect heeft op zaken als onroerendezaakbelasting en eventuele schenkbelasting.

Let wel, dit betekent ook dat je als koper goed moet letten op de vastgestelde WOZ waarde bij het maken van je financiële planning.

Conclusie

De WOZ-waarde speelt een cruciale rol bij verschillende financiële aspecten van je woning. Het beïnvloedt de belastingen die je betaalt en kan zelfs impact hebben op de verkoopwaarde.

Bepaalde veranderingen in de WOZ-waardering zijn belangrijk om in de gaten te houden. Zorg dat je goed op de hoogte bent en kom zo niet voor verrassingen te staan. Jouw actie kan het verschil maken in hoe deze waarde jouw portemonnee raakt.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent WOZ-waarde?

WOZ-waarde staat voor de waarde die de gemeente vaststelt voor een woning of gebouw volgens de Wet WOZ, die gebruikt wordt voor het bepalen van belastingen zoals rioolheffing en vennootschapsbelasting.

2. Hoe bepaalt de gemeente de nieuwe WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt de nieuwe WOZ-waarde van je huis elk jaar door te kijken naar de marktwaarde en volle omvang van het eigendom, zoals de wet WOZ schrijft voor.

3. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt om te berekenen hoeveel je moet betalen aan belastingen zoals onroerendezaakbelasting en kan invloed hebben op je hypotheekrenteaftrek.

4. Kan ik mijn WOZ-waarde controleren of betwisten?

Ja, je kunt je WOZ-waarde controleren en als je het niet eens bent met de vastgestelde waarde, kun je bezwaar maken bij je gemeente.