Senioren hebben een andere woonbehoefte dan personen die jonger zijn. Ook als je (nog) niet zorgbehoevend bent wil je graag wonen in een veilige omgeving met mensen in de buurt waar je op kunt vertrouwen. Woonzorg is een verhuurder die zich specifiek richt op woningzoekenden van 55 jaar en ouder.

Wat houdt Woonzorg in en hoe kom je ervoor in aanmerking. Dat een meer leggen we uit op deze pagina.

Wat is Woonzorg.nl?

Woonzorg is een Nederlandse verhuurder die woningen aanbiedt voor huurders van 65 jaar of ouder. Het betreft woonruimten waar bewoners zelfstandig wonen met mogelijk zorg aan huis. Naast vastgoed verhuur is Woonzorg betrokken bij de leefbaarheid in de omgeving en er wordt rekening gehouden met contact en ontmoeting in de buurt.

Ook als er een zorgvraag aanwezig is of op termijn ontstaat dan kan hier invulling aan worden gegeven.

Hoeveel woningen heeft Woonzorg? Landelijk zijn er ongeveer 41.500 woningen die verdeeld zijn over 170 gemeenten in Nederland. 12.500 van deze eenheden worden verhuurd aan zorgaanbieders voor het bieden van intensieve zorg. Denk aan verzorgings- en verpleeghuizen.

In totaal wonen er pakweg 45.000 senioren en personen met zorgvraag in deze huizen. De meeste bewoners zijn 65+ met een klein aandeel jongere huurders. De gemiddelde leeftijd van bewoners ligt op 75 jaar.

woonzorg

Er is ook een verhuurder genaamd Woonzorg Eindhoven. Deze organisatie is niet gekoppeld aan de landelijke verhuurder maar valt onder Begeleid Wonen Nederland. Deze woningen in Eindhoven en omstreken zijn specifiek bestemd voor jong volwassenen met een indicatie psychiatrie of LVG. Hierbij is er sprake van begeleid en beschermd wonen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Wat maakt Woonzorg anders?

Er zijn volop verhuurders in Nederland, Woonzorg richt zich echter specifiek op senioren en/of mensen met een zorgvraag. Hoewel de meeste bewoners zelfstandig wonen zijn er wel voorzieningen mogelijk en kan er worden gefaciliteerd in zorg en begeleiding.

De organisatie speelt verder een actieve rol op maatschappelijk vlak. Zo wordt communicatie en interactie tussen huurders gefaciliteerd om de leefbaarheid te verbeteren. Naast eigen woningbezit is er een samenwerking met vastgoedbeheerders in de vrije sector en eigenaars van koopwoningen om meer vastgoed voor de zorg mogelijk te maken.

Cees van Boven, directeur van Woonzorg Nederland heeft 3 opgaven gesteld:

  1. De capaciteit van verpleeghuis capaciteit moet op orde worden gebracht.
  2. Er moeten woonformules bedacht worden die senioren aanspreken om te verhuizen.
  3. Diverse partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn moeten bij elkaar worden gebracht.

Daarnaast geeft van Boven aan dat binnen afzienbare tijd alle verhuurders een soortgelijke zorgtaak op zich moeten nemen vanwege het toenemende aantal senioren in Nederland.

Hoe kom je in aanmerking voor een Woonzorg huis?

Omdat het woningbezit voor een specifieke doelgroep is bestemd kan niet iedereen reageren op huizen. Hoe kom je in aanmerking voor een Woonzorg woning? Om te beginnen is er een minimumleeftijd van 65 jaar. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die kunnen verschillen per complex, situatie en regels in de gemeente waar de wooneenheid zich bevindt.

Het aanbod vrijkomende woningen is niet groot, via de website van Woonzorg kun je zien welke huizen en appartementen er beschikbaar zijn. Naast huizen die binnen het sociale domein vallen is er ook een pagina met vrije sector huurwoningen. Voor huizen in deze categorie kunnen er afwijkende voorwaarden zijn zoals een hogere huuraanpassing per jaar.

Het is overigens wel mogelijk om voor vrije sector woningen huurtoeslag aan te vragen mits de huursom niet de huurtoeslag grens overschrijdt.

Verhuizen zonder wachttijd

Het kan jaren duren om in aanmerking te komen voor een geschikte woning. Heb je een huisje op het oog en de bewoner wil graag in jouw huis wonen? Dan is er de optie voor woningruil. Dit is een overeenkomst tussen twee huurders die met elkaar van woning willen ruilen.

Woonzorg staat deze constructie toe, de huurders moeten zelf tot overeenstemming geraken over de condities. Als de huursom sterk afwijkt dan is het mogelijk dat er geen toestemming wordt verleend voor woningruil. Als er een voornemen is om van huis te ruilen neem dan contact op met Woonzorg om de voorwaarden te bespreken.

Woonzorg vastgoedbeheer

Niet alleen is Woonzorg een verhuurder, het is een vastgoed organisatie met een goede financiële status. Een deel van het budget zal worden besteed om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en woningen te verduurzamen. Ook zal er rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor minder validen.

Vanwege de toenemende vraag naar woningen voor senioren heeft Woonzorg de ambitie om in de komende 10 jaar 6000 tot 8000 zelfstandige huurwoningen aan te kopen.

woonzorg nerderland

Waar kun je terecht voor vragen?

Als huurder van Woonzorg heb je wellicht vragen aan de verhuurder. In dat geval is de bewonersconsulent jouw eerste aanspreekpunt. Je kunt vragen stellen, klachten indienen of kleine reparaties laten uitvoeren. Bewonersconsulenten zijn in staat om direct actie te nemen en vervullen daarnaast ook een sociale rol.

Hoewel de privacy van bewoners voorop staat zal de bewonersconsulent een oogje in het zeil houden.

De bewonersconsulenten vallen onder leiding van de clustermanager. Deze persoon bewaakt de kwaliteit van dienstverlening en zal daarnaast contact onderhouden met lokale zorgverleners, gemeenten en andere partijen. Zo wordt de vinger aan de pols van de lokale markt gehouden en kan er met behulp van het team ingespeeld worden op de situatie.

Er is een klantenpanel waar huurders vragen vanuit de verhuurder kunnen beantwoorden om zo de dienstverlening beter af te stemmen op de behoefte. Daarnaast wordt er contact onderhouden met diverse bewonerscommissies. Dit zijn lokale initiatieven van huurders die zo direct in contact kunnen treden met de verhuurder.

Wonen met een plus

Woonzorg.nl noemt hun dienstverlening “wonen met een plus”. Dit verwijst niet naar de leeftijd van de huurders maar naar de persoonlijke aandacht, ruimte voor ontmoeten en het signaleren van behoefte onder de huurders. Als er bijvoorbeeld signalen binnenkomen van vereenzaming dan zal hierop actie worden ondernomen.

Daarnaast worden er op strategische plekken mogelijkheden gecreëerd om bewoners met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen buurtgenoten elkaar ondersteunen en ontstaat er een zelfredzame gemeenschap. Daarnaast is er in een aantal complexen 24-uurs zorg aanwezig of zorgverleners zijn in de nabijheid van de woningen. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid van Woonzorg op het gebied van signaleren en netwerken.