Wet geluidhinder wat bedoelen we daarmee? Straaljagers die over je straat vliegen, feest bij de buren tot diep in de nacht of de bovenbuurman die als hobby drummen heeft opgepikt. Als je last hebt van geluidhinder dan wil je weten hoe je dit probleem kunt oplossen. Daar is wetgeving voor bedacht maar de regels zijn niet zwart-wit toe toe te passen op iedere situatie. Wat is de wet geluid, wat betekent het en hoeveel dB is overlast?

Wat betekent geluidhinder?

Geluidhinder en geluidsoverlast is niet hetzelfde. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde opvattingen aangaande geluidhinder. Misschien vind jij het vervelend als er iedere ochtend om 7 uur een scooter voorbij raast op straat die je wakker schudt, voor iemand anders kan deze scooterrijder de alarmklok vervangen. Wat geluidhinder is in de omgeving betekent is daarmee een persoonlijke conclusie, in de wet geluidhinder is bepaald waar de wettelijke grenzen liggen. Wat is de wet geluid en voor welke situaties geldt deze?

wet geluidhinder

Wat is de wet geluidhinder?

In de Wgh is bepaald wat de grenzen zijn van geluidhinder en hoeveel db overlast oplevert voor omstanders. Daarbij gaat het over geluid dat afkomstig is van verkeer op wegen, treinen per spoor en industrieterreinen. Sinds 2012 maakt de wetgeving betreffende rijkswegen en landelijke spoorwegen deel uit van Wet milieubeheer. Er zijn zogenaamde ‘geluidproductieplafonds’ waarin de grenzen worden gesteld. Op locaties waar geluid wordt geproduceerd zullen er referentiepunten zijn op 50 meter afstand van de bron. Iedere 100 meter is er een nieuw referentiepunt die op 4 meter boven het maaiveld geplaatst zijn. Hoeveel dB is overlast? Daar worden per situatie grenzen voor gesteld. Om ervoor te zorgen dat bij toename van verkeer de grenzen direct worden overschreden is er een marge van 1,5 dB bepaald.

Is jouw huis een geluidsgevoelige bestemming?

Naast de bron van het geluid is de plek waar je bent ook van belang om te bepalen of er sprake is van geluidhinder. Zo zijn er een aantal geluidsgevoelige bestemmingen gedefinieerd in de wetgeving. Wat zijn geluidsgevoelige bestemmingen?

  • Woonhuizen
  • Onderwijsinstellingen
  • Zorginstellingen
  • Terreinen rond zorginstellingen
  • Woonwagenstandplaatsen

Naast locaties kunnen ruimten binnen een locatie ook per onderdeel gedefinieerd worden. Denk hierbij aan slaapkamers, keukens, leslokalen of huisvesting voor zorgbehoevenden. Er kan bij akoestische isolatie onderscheid gemaakt worden tussen externe isolatie aan de gevel of inpandige isolatie. Bij appartementencomplexen en rijtjeswoningen is er sprake van gedeelde muren wat voor geluidhinder kan zorgen.

Alles wat niet behoort tot de Wgh of Bgh is niet geluidsgevoelig. Denk hierbij aan ligplaatsen voor woonboten, ook AZC’s vallen sinds 2000 niet meer onder deze wet. Dit is zo bepaald binnen een reparatiewet om zo asielzoekerscentra te kunnen openen op locaties waar volgens geldende normen sprake zou zijn van geluidhinder. Binnen een woonerf waar de maximumsnelheid voor verkeer maximaal 30 km/u betreft is er sprake van een vrijstelling betreft geluidhinder veroorzaakt door langsrijdend verkeer. De reden hiervoor is dat de kans op overschrijding van de norm in dit gebied minimaal is.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Uitzonderingen wet geluid

Het is mogelijk dat de gemeente bepaalt dat de wettelijke normen van de wet geluidhinder overschreden mogen worden. Bij de aanleg van wegen kan Gedeputeerde Staten een besluit nemen, binnen gemeenten mag het gemeentebestuur een afweging maken. Wanneer er een locatie tussen meerdere gebieden ligt die geluidhinder kunnen veroorzaken zal er een toetsing moeten plaatsvinden. Hoewel er dus een wet geluidhinder bestaat is het niet zomaar mogelijk om hier aanspraak op te maken omdat er diverse uitsluitingen en aangepaste regels mogelijk zijn.

Geluid van 80 dB of hoger kan schadelijk zijn voor het gehoor. Als het geluid 120 dB overschrijdt dan kan dit directe gevolgen hebben voor het gehoor. Naarmate het aantal decibel toeneemt zal de tolerantie voor het geluid afnemen. Zo kun je 8 uur lang 80 dB verdragen maar slechts 4 uur lang 84 dB.

Wat te doen bij overlast door buren

Geluidhinder bij burgers onderling is anders geregeld dan bij utiliteiten en bedrijven die voor hinderlijk geluid zorgen. De primaire oplossing bij geluidsoverlast is onderling maken van afspraken. Als je last hebt van geluid in de directe leefomgeving dan zul je als eerste contact opnemen met degene die voor overlast zorgt. Als dit geen resultaat oplevert of het is door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk om contact te leggen dan kun je terecht bij de:

  • Verhuurder
  • Vereniging van Eigenaren
  • Gemeente
  • Toezichthouder

Dit betekent niet dat iedere klacht direct leidt tot een oplossing. Zo zijn er binnen woonwijken geluiden die je moet accepteren. Denk aan spelende kinderen buiten, hoesten, stofzuigen overdag of deuren die hard dichtslaan. Als dit incidentele gevallen zijn dan is dit onoverkomelijk, als het echter structureel is dan zal overleg de eerste stap zijn. Zo kun je bijvoorbeeld last hebben van de hond bij de buren. De buren zijn overdag niet thuis en realiseren zich wellicht niet dat de hond veel blaft of jankt. Een gezellig terras in de achtertuin waar iedere avond gefeest wordt kan ook voor overlast zorgen. Helaas hebben omwonenden niet allemaal een soortgelijke leeftijd en dagindeling. Het is daarmee lastig om een zaak van geluidhinder via juridische sancties weg te nemen. Een buurtbeheerder kan hierbij een rol spelen, de politie zal alleen in extreme gevallen optreden.

Als er personen in de buurt wonen die verward gedrag vertonen dan kan er melding worden gemaakt bij het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via telefoonnummer 0800 1205.

Andere vormen van burenoverlast

Er zijn naast geluidhinder ook andere vormen van overlast. Denk aan een studentenhuis met studenten die veel lawaai maken of rommel maken op straat. Of een verbouwde eengezinswoning met arbeidsmigranten die allemaal een eigen auto hebben en/of niet op de hoogte zijn van regels omtrent overlast. Erfafscheidingen en perceelsgrenzen kunnen ook voor onenigheid zorgen, denk aan een boom tegen de schutting met overhangende takken.

Naar de rechter voor wet geluidhinder

Als diverse methoden tot niets leiden dan is het mogelijk om naar de rechtbank te stappen om maatregelen af te dwingen. Het is mogelijk om voor een dergelijke zaak naar de civiele rechter te gaan, hiervoor moeten griffiekosten worden betaald. De rechter zal in dat geval bepalen of de wet geluidhinder is overtreden.

Niet alle geluiden zijn direct herleidbaar tot de bron. Denk aan constant zoemen of piepen. In dat geval kan onderzoek naar de herkomst van het geluid nodig zijn.