Ieder jaar wordt voor iedere woning in Nederland de WOZ-waarde bepaald door de gemeente waar dit huis staat. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Dit bedrag heeft invloed op gemeentelijke heffingen en de hoogte van de huur, een belangrijke meting dus. De Waarderingskamer speelt een belangrijke rol in deze meting, toch is deze organisatie bij veel mensen niet bekend. Wat is de Waarderingskamer, wat doen ze en waar kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Wat is de Waarderingskamer?

De waarderingskamer is een organisatie die erop toeziet of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken goed uitvoeren. Het gaat hierbij om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de WOZ-waarde. Ze houden daarnaast toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Wat doet de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer wil dat zowel inwoners van Nederland als bedrijven vertrouwen op de kwaliteit van WOZ-taxaties van onroerend goed. Daarnaast moeten deze werkzaamheden tegen redelijke kosten worden uitgevoerd. Ze bewaken daarom de wijze waarop de WOZ uitgevoerd wordt en brengen indien van toepassing verbeteringen aan. De organisatie verricht onafhankelijk toezicht en deelt opgedane kennis en expertise met betrokken partijen. Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • De kwaliteit van WOZ-taxaties is van primair belang. De Waarderingskamer is van mening dat een nauwkeurige waardebepaling van groot belang is voor het vertrouwen van alle betrokkenen. De WOZ-waarde moet daarom duidelijk aansluiten op de prijzen in de markt.
 • Het is daarnaast belangrijk dat mensen en bedrijven vertrouwen stellen in de kwaliteit van de waardebepalingen. Daarmee is er een duidelijk maatschappelijk component aanwezig in de werkzaamheden van de Waarderingskamer.
 • Er is onafhankelijk toezicht van kracht. Dit wordt ingegeven door zes basisprincipes te stellen waaraan het toezicht van de Waarderingskamer moet voldoen.
 • De taken die worden uitgevoerd hebben te maken met het maatschappelijk vertrouwen. De missie van de Waarderingskamer is daarmee gericht op alle partijen die een belang kunnen hebben of zelf betrokken zijn bij de WOZ.

De Waarderingskamer is opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van de Wet WOZ door de Nederlandse gemeenten. Ze adviseren de staatssecretaris van Financiën en verzorgen arbitrage als er geschillen zijn tussen gemeentebesturen en organisaties die gebruik maken van WOZ gegevens. Denk hierbij aan de belastingdienst en waterschappen. Het is daarnaast een expertisecentrum op het gebied van alles wat met de WOZ te maken heeft. De taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer komen voort uit artikel 4 van de Wet WOZ.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Waarom WOZ?

De taken van de Waarderingskamer zijn nauw vervlochten met de WOZ. Waar wordt deze waardebepaling eigenlijk voor gebruikt?

 • Voor heffing van de OZB.
 • Om de waarde van woningen voor iedereen toegankelijk te maken.
 • Om mogelijke fraude met onroerend goed te bestrijden.
 • Het CBS gebruikt deze informatie voor statistische doeleinden.
 • Als onderdeel voor het bepalen van de huurprijs bij huurwoningen.

Wat je moet weten over de WOZ-waarde

Hoe werkt de Waarderingskamer? Als je hierover vragen hebt dan kun je die stellen via het contactformulier op de website waarderingskamer.nl. Je kunt hiervoor ook naar de gemeente gaan waar je woont. Hier zijn enkele zaken die je moet weten over de WOZ-waarde:

 • Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde om de Onroerendezaakbelasting te bepalen. De OZB is een belangrijke heffing, daarnaast wordt deze waarde gebruikt om andere heffingen op te leggen. Denk aan de rioolheffing, forensenbelasting en bedrijveninvesteringszones.
 • Eigenaren van woningen en andere onroerende zaken evenals gebruikers van panden die niet als woonruimte bestemd zijn ontvangen een aanslag OZB. Dit geldt niet voor gebruikers van woningen zoals huurders. Het bedrag van deze aanslag is een percentage van de WOZ-waarde. Het tarief kan per gemeente anders zijn.
 • Gemeenten voeren een taxatie uit op huizen om de waarde vast te stellen. De peildatum is 1 januari van het voorafgaande jaar, dit wordt de waardepeildatum genoemd. Als huizenprijzen in een jaar flink stijgen dan kan de WOZ-waarde aanzienlijk lager uitvallen.
 • Het opvragen van de WOZ-waarde is gratis via de website van het WOZ-waardeloket. Daarnaast is het mogelijk om een taxatieverslag op te vragen van een woning of bedrijfspand. Dit doe je bij de betreffende gemeente. De koopsominformatie van het Kadaster kan als controle worden gebruikt om te bepalen of de WOZ-waarde ongeveer juist is.
 • Het berekenen van de WOZ-waarde is gebaseerd op de stijging of daling van huizenprijzen op de woningmarkt. Er is daarmee geen sprake van een standaard correctie, de markt bepaalt de waarde.
 • Als er in de loop van het jaar verbouwingen of aanpassingen plaatsvinden dan wordt dit pas in het volgende jaar meegenomen in de waardebepaling. De peildatum ligt namelijk ieder jaar op 1 januari. Dit geldt eveneens voor nieuwbouwwoningen die in de loop van het jaar zijn opgeleverd en in gebruik zijn genomen.

Als je het taxatierapport wilt opvragen dan kun je terecht bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben deze informatie ook beschikbaar gesteld via de website van MijnOverheid. Als je hier inlogt met DigiD dan kun je het rapport inzien. Het is ook mogelijk om het taxatierapport telefonisch of schriftelijk op te vragen bij de gemeente.

Betekent een hogere WOZ-waarde meer OZB betalen?

Volgens de Waarderingskamer heeft de hoogte van de WOZ-waarde geen invloed op de OZB die je moet betalen. Hoe is dat mogelijk als de Onroerendezaakbelasting een percentage is van de WOZ? Gemeenten stellen eerst een begroting vast, hierin staat het totaalbedrag dat ze willen incasseren. Het percentage OZB wordt hoger of lager afhankelijk van deze begroting. Als er meer geld nodig is dan wordt er gewoon een hoger percentage berekend van de WOZ-waarde. Het oorspronkelijke bedrag is daarmee niet van belang.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als je bezwaar hebt aangetekend tegen het bedrag van de WOZ-waarde van het voorgaande jaar, dan kan de gemeente toch al een bedrag bepalen voor het volgende jaar. Dit komt omdat de waardering van ieder jaar onafhankelijk beoordeeld wordt. Gemeenten kunnen er wel voor kiezen om een nieuw bezwaar pas in behandeling te nemen als het vorige bezwaar is afgehandeld.

Ook huurders mogen bezwaar maken tegen de beschikking van de WOZ-waarde. Voor de gemeente is het verder niet van belang welk effect deze waarde op de huurprijs heeft. Daarvoor moet je bij de verhuurder / eigenaar van het pand zijn. Het enige wat de gemeente doet is bepalen of de oorspronkelijke taxatie juist is.