Als je een winkel wilt beginnen in een woonwijk dan mag je niet zomaar gaan verbouwen. Er zijn regels over wat je op een specifieke locatie mag ondernemen. De ruimtelijke plannen die ingediend, in behandeling of goedgekeurd zijn kun je bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid met informatie van diverse samenwerkende partijen waaronder het Kadaster en Geonovum. Welke ruimtelijke plannen zijn er te vinden en hoe kun je een bestemmingsplan inzien? Lees verder voor de meeste gestelde vragen over bestemmingsplannen.

Wat zijn ruimtelijke plannen?

De term ruimtelijke plannen staat voor alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die zijn opgesteld door de gemeenten, provincies en de overheid. Je kunt deze plannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, dit is een website met openbaar toegankelijke informatie over de plannen op Nederlands grondgebied. Het betreft een online loket dat dient als centrale plek om ruimtelijke plannen op te zoeken. De informatie van deze landelijke voorziening valt onder de verantwoordelijkheid van het Kadaster en Geonovum. Sinds 2010 is de overheid verplicht om plannen te digitaliseren en online toegankelijk te maken via ruimtelijkeplannen.nl. De RO Standaarden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke Plannen

Hoe werkt ruimtelijkeplannen.nl?

Als je informatie wilt opzoeken over de ruimtelijke plannen op een locatie dan heb je de volgende opties:

  • Zoeken op adres
  • Zoeken op plannaam
  • Zoeken op plannummer
  • Zoeken op kenmerken

Je kunt ook klikken op de kaart om de plannen op een gemarkeerde plek te bekijken. Als je bijvoorbeeld zoekt op de plannen die van toepassing zijn op de Dam in Amsterdam, dan zie je een lijst met gemeentelijke plannen, provinciale plannen en ruimtelijke plannen van het Rijk. Zo kun je bijvoorbeeld plannen vinden om kantoren met baliefunctie toe te staan of om de diversiteit in het winkelcentrum uit te breiden. Naast specifieke plannen kun je ook de omgevingsvisie en structuurvisie inzien. Bekijk ook ruimtelijkeplannen.nl.

Is een ruimtelijk plan hetzelfde als een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een onderdeel van het totaal aan ruimtelijke plannen. Omdat bestemmingsplannen concreet zijn en direct effect hebben op bewoners en ondernemers zijn deze plannen het meest bekend bij het grote publiek. Er zijn daarnaast nog meer plannen, visies en regels die onder de noemer ruimtelijke plannen vallen.

Hoe kan ik een bestemmingsplan inzien?

Via de website kun je een bestemmingsplan inzien. Je kunt een gemeente invullen, je ziet dan direct een lijst met plannen, besluiten en andere zaken. Het is ook mogelijk om bij de gemeente structuurvisies of (concept) bestemmingsplannen van de omgeving op te vragen. De achtergronden komen van de PDOK geodata, deze informatie is altijd actueel.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Heb ik inspraak op een bestemmingsplan?

Als een gemeente aanpassingen maakt op een bestemmingsplan dan kan dit gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers. Voordat een gemeente overgaat tot het vaststellen van een bestemmingsplan zal er een inspraakprocedure van toepassing zijn. Je hebt dan zes weken de tijd om het ontwerpplan te bekijken en hierover je mening te geven. Na deze periode zal de gemeente de reacties bekijken en tot een definitief bestemmingsplan komen. De gemeenteraad zal vervolgens het bestemmingsplan vaststellen.

Als een pand een andere bestemming krijgt, dan is het mogelijk dat je hier als gebruiker schade van ondervindt. Denk aan een waardevermindering van het pand. Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor een vergoeding van de geleden schade. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Moet ik verplicht verhuizen?

Het is mogelijk dat de gemeente plannen heeft met een locatie waar jouw bedrijf niet in past. In dat geval kan de gemeente besluiten om de ondernemer te onteigenen. Dit betekent dat het bedrijf moet verhuizen naar een andere locatie. In dat geval zul je hier een schadevergoeding voor ontvangen. Om een onteigening door te voeren zal het bestemmingsplan eerst aangepast moeten worden.

Het is mogelijk dat de overheid grond nodig heeft. Als de overheid, dit kan een gemeente, provincie of het Rijk zijn, de grond wil kopen dan kunnen ze een voorkeursrecht vestigen. Dit houdt in dat de overheid als eerste in de rij staat als er sprake is van een verkoop. Dit betekent niet dat je direct moet vertrekken, maar als je besluit om die verkopen dan zul je deze grond als eerste moeten aanbieden aan de overheid. Er is hierbij dus geen sprake van onteigening.

Omgevingsvergunning en ruimtelijke plannen

Het is mogelijk dat je een verbouwing wilt uitvoeren of andere plannen hebt die niet passen binnen het huidige bestemmingsplan. In dat geval zijn er twee opties; een verzoek indienen om het bestemmingsplan aan te passen of een omgevingsvergunning aanvragen. In dat laatste geval kun je toestemming krijgen om te handelen in strijd met de bestaande regels voor ruimtelijke ordening. Na aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente een watertoets aanvragen bij de waterbeheerder. Deze beheerder zal een toetsing uitvoeren of de aanvraag past bij de wateraspecten in dit gebied. Als je wilt bouwen, verbouwen, kappen of slopen waarbij er een invloed bestaat op milieu en ruimte, dan moet je hiervan melding doen bij de gemeente of een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat is een structuurvisie?

Om een idee te krijgen van ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst kun je de structuurvisie raadplegen. Dit is een beschrijving van ruimtelijke ontwikkelingen die gepland staan voor de toekomst. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe ruimtelijke plannen dan kun je via de website aangeven voor welke gemeenten en provincies je updates wilt ontvangen. Dit wordt ‘attenderingsservice’ genoemd, je vindt deze optie op de website van ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingswet 2022

Het kabinet heeft besloten om de Wet op de ruimtelijke ordening en gerelateerde wetten te vervangen met een centrale Omgevingswet. In eerste instantie zou deze wetgeving op 1 januari 2022 ingaan, deze datum is opgeschoven naar 1 juli 2022. Het doel van de omgevingswet 2022 is het versnellen en vereenvoudigen van de besluitvorming omtrent ruimtelijke projecten. Er was al een Crisis- en herstelwet die het mogelijk maakt om bestaande regels aan te passen. Onder de noemer “Nu al Eenvoudig Beter” wordt er in een aantal gemeenten reeds gewerkt met de nieuwe regels uit de Omgevingswet. De uitgangspunten hierbij zijn het verkorten van doorlooptijden voor vergunningen of bestemmingsplannen, eerder de bevolking betrekken bij plannen en het schrappen van overbodige regels.