Is een huis een registergoed? Ja, huizen vallen onder registergoederen omdat een inschrijving in de openbare registers verplicht is bij de overdracht van een woning. In dat geval betreft het een onroerend registergoed. Dat is niet het geval met een schip dat als onroerend registergoed wordt ingeschreven in het scheepsregister. Maar waar valt een auto onder en hoe weet je of iets een registergoed is? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is een registergoed?

Als het verplicht is om een overdracht of vestiging te registeren in de openbare registers dan is er sprake van een registergoed. Denk aan een huis dat wordt ingeschreven bij het Kadaster. Dit geldt naast verkoop aan een nieuwe eigenaar ook voor een nieuwbouwwoning, in dat geval is er geen sprake van overdracht maar van vestiging. Zowel roerende als onroerende zaken kunnen onder deze term vallen. Zo moet een schip ook geregistreerd worden terwijl het onder de roerende zaken valt. Een huis is een onroerend goed. Hoe weet je wanneer iets een registergoed of registergoederen zijn? Dat is niet altijd even eenvoudig, laten we naar enkele voorbeelden kijken.

Voorbeelden van registergoederen

Een huis is dus een registergoed, een schip ook. Een fiets niet want dit is eigendom dat je niet hoeft te registreren. Een auto moet je inschrijven op kenteken, toch is dit geen registergoed. In dit geval stelt de wet niet als vereiste van eigendomsoverdracht dat de auto geregistreerd wordt op een kenteken. Er zijn drie voorwaarden om als registergoed, registerengoederen te worden aangemerkt:

 1. Er moet een openbaar register bestaan voor het soort goederen. Wat huizen betreft is dit het Kadaster.
 2. Het register moet ingericht zijn met als doel de vestiging en overdracht van de goederen te publiceren.
 3. Vestiging of overdracht kan alleen door inschrijving van de goederen tot stand komen. Als het registergoed door de notaris niet ingeschreven zou worden bij het Kadaster dan is het eigenaarschap dus niet overgedragen.

Wat zijn registergoederen?

Volgens het Kadaster zijn dit de kenmerken van een registergoed:

 • Het betreft een onderverdeeld aandeel / onbekend onderverdeeld aandeel in een appartementsrecht.
 • Het is een onderverdeeld aandeel in een perceel.
 • Het is een onbekend onderverdeeld aandeel bij een mandelig perceel.
 • Het kunnen meerdere percelen zonder huisnummer of plaatselijke aanduiding zijn.
 • Het kunnen meerdere percelen zijn die meerdere binnenlandse adressen of huisnummers bezitten.
 • Het kunnen percelen zijn met voorlopige kadastrale grenzen.

Niet alle roerende zaken zijn registergoederen, een onroerende zaak is echter wel altijd een registergoed. Dan gaat het over de grond, de vaste beplanting, duurzaam verenigde gebouwen en werken inclusief delfstoffen die niet niet zijn gewonnen. Denk naast een woning ook aan een boomgaard.

Hypotheek op registergoederen

Een huis moet ingeschreven staan bij het Kadaster. Dit registergoed wordt door een notaris ingeschreven bij de overdracht, het laatste deel van een kooptraject. Je kunt een hypotheek nemen op een huis, ook deze hypotheek moet je laten inschrijven bij het betreffende register.

Recht van hypotheek

Op een registergoed kan een hypotheek worden gevestigd. Het recht van hypotheek is een zogenaamd zekerheidsrecht op een registergoed dat gekoppeld is aan een lening. De eigenaar kan het recht vestigen op een goederen ten behoeve van een bank of andere hypotheekverstrekker die het als voorwaarde telt voor toekenning van een lening. Een hypothecaire lening dient als borgstelling voor het goed dat in onderpand wordt gegeven.

Als er sprake is van het recht van hypotheek, dan mag de rechthebbende de vordering met voorrang verhalen op het registergoed. Als de verplichtingen niet worden nagekomen door de lener dan mag de hypotheekhouder het pand gedwongen verkopen. Dit betekent dat een uitspraak van de rechter niet nodig is. Na verkoop mag de geldverstrekker met voorrang de vordering uit de opbrengst van de verkoop openen om andere crediteuren te betalen.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Appartementsrecht

Bij gebouwen ontstaat er bij splitsing het zogenaamde appartementsrecht. Het gebouw met de daarbij behorende grond wordt dan opgesplitst in meerdere appartementsrechten. Dit is een aandeel in het eigendom van het gebouw of grond op basis van een exclusief gebruiksrecht. Als mede-eigenaar ben je verplicht om deel uit te maken van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Nadat de eigenaar het gebouw splitst is het mogelijk dat de erfpachter of opstal het recht van erfpacht of opstal splitst. In dat geval zal het appartementsrecht recht geven op een aandeel van de erfpacht of opstal.

Omdat het doorgaans geen naast elkaar gelegen percelen betreft maar woonlagen die boven elkaar liggen is het niet mogelijk om de afzonderlijke percelen op de kadastrale kaart los aan te geven. Daarom is het verplicht om een splitsingstekening aan de notariële akte toe te voegen waarin privé eigendom in de akte en op de tekening wordt aangeduid met een indexnummer.

Is recht van erfpacht een registergoed?

Soms is het lastig om te bepalen wat precies een registergoed is. Zo behoort erfpacht tot de registergoederen maar het is geen onroerende zaak. Vermogensrecht valt namelijk niet onder zaken, het recht van erfpacht is wel een registergoed dat ingeschreven moet worden.

Wat zijn openbare registers?

Er zijn een aantal basisregistraties, een deel hiervan is openbaar en een deel is gesloten. Openbare registers zijn voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden zijn:

 • De kentekengegevens van een auto.
 • De koopsom van een huis.
 • De WOZ-waarde van een huis.
 • Ondernemingsgegevens zoals de vestigingsinformatie.

Enkele voorbeelden van gesloten registers zijn de privégegevens van het kenteken dat iemand bezit, de WOZ-waarde van een huis dat je zelf niet bezit of de privé adressen van medewerkers van een bedrijf. De voornaamste redenen om gebruik te maken van registers zijn:

 • Om een vergunning aan te vragen.
 • Om een toeslag of uitkering aan te vragen.
 • Om de koopsom van een huis op te zoeken.
 • Om de kilometerstand van een huis op te zoeken.

Het stelsel van basisregistraties is aan elkaar gekoppeld. Dit maakt verwerking sneller en het voorkomt fouten in het systeem.

Registergoed notaris

Om een roerend goed of onroerend goed dat onder het registergoed valt over te dragen is een notaris nodig. Daarbij is er een vrije keuze voor een notaris, notariskantoren zijn vrij om hun eigen tarief te rekenen. In het geval van een huis kopen of verkopen wordt de verplichting gesteld dat het notariskantoor in de buurt van het object gevestigd is. Dit is standaard een straal van 20 kilometer, per gebied kunnen de afstanden variëren tussen 10 en 30 kilometer.