Niet iedere woning is hetzelfde. Ook bewoners zijn uniek. In 1974 kwam het idee voor de premieregeling om eigen woningbezit te stimuleren. De premie A woning is naast B, C en D één van de vier woningtypen die destijds gedefinieerd werden. Bestaat deze regeling nog of zijn er nu andere subsidies die je kunt krijgen als koper?

Wat is een premie A woning?

Een premie A woning is een koopwoning die gekocht wordt met steun van de overheid. Hier zijn diverse voorwaarden aan verbonden zoals een verbod op verkoop voor vijf jaar. Anders moet (een deel) van de subsidie worden terugbetaald. Als de waarde boven een vastgestelde grens uitkomt dan zal het niet als premiewoning worden aangemerkt. Dit zijn de vier typen premiewoningen:

Het premie A woning systeem werd in 1988 afgeschaft, hiervoor kwam een nieuw financieringsstelsel voor in de plaats. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen sociale huur, sociale koop, premiehuur en vrije sector woningen met eenmalige bijdrage of zonder subsidies. Bestaat de premie A woning nog? Hoewel de huizen voor een groot deel nog steeds overeind staan bestaat dit subsidie systeem niet meer. Er zijn wel geluiden te horen van experts die pleiten voor herinvoering van een dergelijk systeem.

Waar komt de premie A woning vandaan?

In 1974 kwam het kabinet Den Uyl met de premie koopregeling. Het uitgangspunt van met name de premie A woning was om koopwoningen bereikbaar te maken voor mensen met een lager inkomen. De premie B woning was ook nog bestemd voor dezelfde doelgroep, om in aanmerking te komen voor een type C woning moest je al een wat hoger inkomen hebben. Het type D was van een ander kaliber; dit waren nieuwbouwwoningen in stadsvernieuwingsgebieden. Hiervoor was een eenmalige subsidie van toepassing.

In 1974 lag het aandeel eigen woningbezit op dertig procent. De regering zocht naar mogelijkheden om burgers te stimuleren een huis te kopen. De kosten voor een koopwoningen lagen te hoog voor een huishouden met een relatief laag totaalinkomen en konden daardoor niet kiezen tussen huren en kopen. Door de premie koopregeling in het leven te roepen werd het mogelijk voor huishoudens met een lager inkomen om een huis te kopen. Bij aankoop van een nieuwbouw woning zou er ieder jaar een subsidie uitgekeerd worden voor een periode van tien jaar. Daarbij werd het inkomen getoetst en de hoogte van de subsidie werd bijgesteld waar van toepassing. Als iemand meer ging verdienen dan zou de subsidie twee jaar later verlaagd worden. Om speculatie op de woningmarkt te voorkomen werd vaak een anti-speculatiebeding toegepast.

Wat is mijn huis waard? Vergelijk makkelijk en snel meerdere makelaars

|

1979 was het eerste jaar dat er geld uitgekeerd werd, dit zou tot 1995 lopen. In die periode zouden er vier categorieën koopwoningen gedefinieerd worden van premie A woning tot D. De reden om het systeem af te schaffen was de oplopende hypotheekrente en de huizenprijzen die bleven toenemen. In de zestien jaar dat het premie koopwoningen systeem bestond zouden honderdduizenden personen hier gebruik van maken.

Bestaan premie woningen nog?

Het is bekend dat er krapte is op de huidige woningmarkt. Dit heeft geleid tot snel stijgende huizenprijzen en een tekort aan betaalbare woningen. Toen minister Ollongren nog op haar positie werkzaam was, werd haar verzocht om een onderzoek in te stellen naar de oude regeling met premie A woningen en andere opties. In eerste instantie hield ze dit af maar toen de Tweede Kamer een dergelijk onderzoek unaniem zou ondersteunen werd een onderzoek geïnitieerd.

Het nieuwe systeem zou anders moeten werken dan de premie koopregeling uit 1974. Het zal het een premie betreffen die op termijn weer retour betaald moet worden. Dit geld kan weer gebruikt worden voor een nieuwe groep starters op de woningmarkt. In plaats van een jaarlijkse premie zou het ditmaal een eenmalige subsidie betreffen. Volgens Peter Boelhouwer van de TU Delft zou een vernieuwde versie van de oude regeling mogelijkheden bieden voor de stagnerende woningmarkt. Op dit moment is er slechts een beperkt aantal nieuwbouw woningen in de lagere prijsklasse beschikbaar. Met premiekoop zou er een nieuwe categorie woningen toegevoegd worden aan het huidige aanbod. Omdat de koopkracht niet kunstmatig verhoogd wordt hoeft deze subsidieregeling niet tot verstoring te leiden. Het terugbetaal systeem zou een circulaire werking in gang kunnen zetten. Een potentieel nadeel voor starters is het afstaan van een deel van de waardestijging. Dit kan bij verkoop in een later stadium zorgen voor een lichte achterstand op andere kopers.

Welke subsidies kun je nu krijgen?

De premie A woning bestaat niet meer, er zijn wel plannen om een dergelijk concept nieuw leven in te blazen. Welke subsidies kun je op dit moment krijgen bij een huis kopen? Als eerste is er de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar. Deze regeling is in 2021 aangepast en geldt alleen nog voor woningen tot 400.000 euro. De overdrachtsbelasting voor particuliere huiseigenaren bedraagt twee procent. Dit betekent een besparing van 8000 euro op een woning van 400.000 euro. Dit zou starters en doorstromers meer kansen moeten bieden op de woningmarkt. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor starters. Ook doorstromers die al eerder een woning hebben gekocht maar nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling én jonger zijn dan 35 jaar mogen hier gebruik van maken.

Het is mogelijk om geld via een schenking te gebruiken, bijvoorbeeld van je ouders. Die mogen eenmalig een bedrag schenken met vrijstelling. Dit bedrag ligt in 2022 op 106.671 euro. Eigenlijk staat deze regeling haaks op het premie A woning systeem omdat minder vermogende personen doorgaans geen ouders hebben die ruim een ton kunnen schenken.

Er was de Eigenwoningbijdrage die in de volksmond vaak als Koopsubsidie werd bestempeld. Deze regeling om eigenwoningbezit te stimuleren in ondertussen gesloten en daarmee niet langer aan te vragen. Deze wetgeving werd geïntroduceerd in december 2000, de laatste update over deze subsidie werd op 12 januari 2022 gepubliceerd.

Dan zijn er nog diverse subsidies op duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij moet worden opgemerkt dat veel potjes leeg zijn. Daarnaast gelden deze premies, subsidies en kortingen voor huiseigenaren. Daar heb je als starter dus niet zoveel aan.

De premie A woning bestaat niet meer, er wordt wel onderzoek gedaan naar een dergelijke oplossing voor het vraagstuk woningbezit. Wanneer hier uitsluitsel over komt is nog niet bekend.

Klik hier voor een gratis waardebepaling van jouw woning