Bij een groot bouw- of renovatieproject ben je vooral bezig met het perceel waar je aan het werk bent. Maar een huis staat niet op zichzelf, je zult altijd rekening moeten houden met de omgeving. De vraag is dus of je omgevingsvergunningplichtig bent. Wat is het, wanneer moet je dit aanvragen en waar doe je dit? Dat en meer over de omgevingsvergunning lees je op deze pagina.

Wat is een omgevingsvergunning?

Voordat we kunnen bepalen of je omgevingsvergunningplichtig bent zul je natuurlijk eerst moeten weten wat het inhoudt. Op het moment dat er bouw-, sloop- of verbouw activiteiten uitgevoerd worden dan moet er aan de wettelijke richtlijnen worden voldaan. Dit kan te maken hebben met de werkzaamheden op zich en het resultaat dat uit het werk volgt. Daarnaast is ook de omgeving van belang.

Zo mag je buren niet in gevaar brengen, je mag ook niemand onnodig overlast bezorgen. Als je dus werkzaamheden wilt gaan uitvoeren zul je eerst moeten bepalen of er sprake kan zijn van overlast en hoe je dit kunt minimaliseren. In een aantal gevallen moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Er zijn ook uitzonderingen waarin je niet verplicht bent om een vergunning aan te vragen, daarover later meer.

Wat betekent omgevingsvergunningplichtig?

Voor 2010 was het een wirwar aan vergunningen wat het enorm complex maakte om te bepalen wat wel of juist niet toegestaan was. Om hier duidelijkheid in te verschaffen werd de omgevingsvergunning ingevoerd. Een aantal bestaande vergunningen werd samengevoegd tot een meer uniforme wetgeving. Nu moet er voor een verbouwing, nieuwbouw of sloop in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als de vergunning wordt toegewezen dan mogen de plannen voor een verbouwing, bouw of sloopwerkzaamheden volgens het ingediende plan uitgevoerd worden.

Wat is de Wabo?

Tot 2010 kon je voor een pand bouwen of verbouwen terecht bij de gemeente waar de werkzaamheden plaats zouden vinden. Samen met ongeveer 25 andere vergunningen is deze vergunning sinds 2010 ondergebracht binnen de algemene omgevingsvergunning. Dit is een vergunning met bredere toepassing wat de aanvraag eenvoudiger heeft gemaakt. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt ook wel afgekort tot Wabo.

Naast bouwen en slopen kun je ook denken aan werkzaamheden zoals een kapvergunning. Bij een project kunnen er allerlei zaken uitgevoerd worden ten behoeve van het einddoel. Nu deze zaken zijn samengevoegd verloopt het proces aanzienlijk eenvoudiger dan voorheen. Dit betekent overigens niet dat iedere aanvraag automatisch tot een vergunning zal leiden.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Heb je een omgevingsvergunning nodig?

Je bent niet in alle gevallen omgevingsvergunningplichtig. Per situatie kan dit anders zijn, laten we enkele situaties beschrijven:

  • Als er voorheen een bouwvergunning nodig was om dergelijke werkzaamheden uit te voeren dan zal er nu een omgevingsvergunning vereist zijn.
  • Als er gesloopt wordt en er is sprake van 10+ kubieke meter sloopafval dan moet hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente.
  • Als er gesloopt wordt in de nabijheid van een beschermd monument dan zal hiervoor een omgevingsvergunning verplicht zijn.
  • Voor reclame aan de gevel zoals lichtbakken of uithangborden zal er ook een omgevingsvergunningplichtig van toepassing zijn.

Al er meer dan 10 kubieke meter aan sloopafval vrijkomt en/of als er asbest verwijderd moet worden van de locatie dan is het altijd nodig om hiervoor een vergunning aan te vragen. Als het monumenten betreft dan is verder nog een beoordeling van de monumentencommissie nodig.

Het installeren van een uithangbord, een lichtbak of een alarm vereist een omgevingsvergunning. Als het een inrit of uitrit betreft naar de openbare weg dan is er een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Als het een inrit of uitrit betreft die uitkomt op de provinciale weg dan moet de aanvraag ingediend worden bij de provincie.

In gebieden die aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied of gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde is er sprake van een omgevingsvergunningsplicht. Sinds 2010 zijn de vergunningen om te werken in dergelijke gebieden en de werkzaamheden die zullen plaatsvinden samengevoegd. Dit zal de aanvraagprocedure vereenvoudigen en mogelijk ook versnellen.

Bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren moeten een omgevingsvergunning aanvragen om hun bedrijfsactiviteiten uit te mogen voeren. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de impact van de werkzaamheden buiten de omgevingsvergunning valt, dan zullen er additionele vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

De omgevingsvergunningplicht is eveneens van toepassing voor het kappen, verplaatsen en snoeien van bomen in veel gemeenten. Is er een verhoogd risico voor de brandveiligheid? Dan zul je een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, scholen of hotels. Als er tijdelijk kranen, steigers, containers of andere voorwerpen geplaatst worden dan kan er sprake zijn van een omgevingsvergunning verplichting. Het is mogelijk dat een melding in dit geval voldoende is.

Wanneer heb je geen vergunning nodig?

Bij regulier onderhoud zal een vergunning doorgaans niet vereist zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van werkzaamheden die vergunningvrij zijn:

  • Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning.
  • Het plaatsen van zonnepanelen.
  • Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de tuin.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Als je omgevingsvergunningplichtig bent dan moet je rekening houden met extra kosten. Hier zijn geen standaard bedragen voor te noemen omdat ze per gemeente anders kunnen zijn. Als je wilt bouwen houd dan rekening met gemiddeld 3 procent van de bouwkosten bij kleinere projecten en 2 procent bij grotere projecten.

Voor specifieke werkzaamheden zoals een dakkapel plaatsen, aanbouw of terras aanleggen kunnen er standaard tarieven zijn. De kosten voor een omgevingsvergunning kunnen onderverdeeld worden in het maken van een tekening en een constructieberekening. De berekening is overigens optioneel.

Waar kun je een omgevingsvergunning aanvragen?

Als je omgevingsvergunningplichtig bent dan kun je bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen waar de werkzaamheden plaatsvinden. Deze aanvraag gaat gepaard met kosten en er kan enige tijd overheen gaan voordat de vergunning verleend wordt. Als er bezwaar wordt gemaakt dan kan het proces langer duren of in zijn geheel worden afgewezen.

Daarnaast is er het landelijke Omgevingsloket. Via deze website kun je controleren of er een vergunningsplicht of meldingsplicht van toepassing is. Ook kun je hier direct een aanvraag indienen en de status van aanvragen volgen. Je kunt voor meer informatie en een vergunningscheck terecht op de website omgevingsloket.nl. Het is naast een digitale aanvraag eveneens mogelijk om een papieren formulier samen te stellen.