Als je in een woning of regio woont waar problemen zijn met de fundering dan ben je waarschijnlijk wel bekend met het KCAF. Dit is een stichting die informatie verzamelt rondom funderingsproblemen en oplossingen aandraagt om dit aan te pakken. Op deze pagina graven we dieper en geven we antwoord op vragen als: Wat is KCAF en waar staan de letters voor?

Wat is het KCAF?

KCAF staat voor Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Het betreft een stichting die zich bezighoudt met het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rondom de aanpak en de preventie van funderingsproblemen. Ze fungeren als nationaal loket voor alle vragen die er bestaan op het gebied van fundering. Deze stichting opereert zonder winstoogmerk. Het is mogelijk om een melding te maken bij het loket en KCAF zal in dat geval vrijblijvend adviseren.

Wat doet het KCAF.nl?

Het KCAF.nl verzamelt niet alleen informatie, ze nemen ook een proactieve houding om oplossingen te bedenken voor funderingsproblemen in Nederland. Denk hierbij aan hulpmiddelen aanreiken om problemen met de fundering te voorkomen, zowel preventief als innovatief. Naast eigen medewerkers wordt er ook samengewerkt met externe professionals die volgens de richtlijnen van het KCAF werken. Waarom bestaat KCAF? Omdat er voorheen nog geen organisatie of instelling was die funderingsproblemen centraal in kaart bracht. Toch zijn er veel gemeenten waar huizen en andere panden dreigen te verzakken omdat de fundering tekort schiet. FunderMaps is een eigentijdse manier om problemen in kaart te brengen.

KCAF

FunderMaps

Google Maps kent iedereen, FunderMaps is wellicht een nieuw begrip. Volgens het KCAF zijn er omstreeks 1 miljoen woningen in Nederland die te maken hebben met funderingsproblemen of dit later kunnen krijgen. Het is lastig om een specifiek aantal te noemen omdat problemen niet altijd direct zichtbaar zijn, het betreft daarom een schatting. Het is van belang om te bepalen in welke gebieden er een verhoogd risico bestaat op problemen en in kaart te brengen van welke panden bekend is dat er problemen bestaan.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Hoe werkt FunderMaps?

Op dit moment (februari 2022) staat er een melding op de KCAF website dat de FunderMaps viewer zal komen te vervallen in het vierde kwartaal van 2021. Tot op heden is de oude viewer nog actief. Er is een website van FunderMaps online met informatie over deze dienst en de mogelijkheden, hier kun je niet direct gebruik maken van de applicatie. De ervaringen in dit artikel zijn gebaseerd op de versie die op de KCAF website momenteel actief is.

KCAF.nl

De online viewer laat de gebruiker een gebied definiëren. Geef een postcode in en wacht even zodat er een PDF bestand gegenereerd kan worden van dit gebied. Als dit proces voltooid is dan kun je direct het bestand downloaden. Met kleurcodering wordt aangegeven hoe kwetsbaar locaties in het aangegeven gebied zijn. Daarnaast zal er nog context worden gegeven aan deze kaart. Deze applicatie werd ontwikkeld door het KCAF in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Houten palen zijn niet ideaal om huizen op te bouwen, oudere woningen zijn vaak nog op deze palen gebouwd. Een tweede factor is de bodem. Als de samenstelling van de bodem niet geschikt is voor hoge druk dan kan de combinatie met houten palen extra risico opleveren. De kaart applicatie van FunderMaps is niet bedoeld om aan te geven in welke staat de fundering zich bevindt maar om risicogebieden aan te duiden.

In Nederland zijn ongeveer 750.000 huizen gebouwd op houten palen. Dit type fundering werd met name toegepast op huizen die voor 1970 gebouwd zijn. Dit type fundering is kwetsbaar, zeker in gebieden waar de bodem minder draagkracht heeft. Het is van belang om te weten welke huizen gebouwd zijn op houten palen, naast mogelijke verzakking zullen herstelwerken erg kostbaar zijn. Huiseigenaren zullen daarom graag weten of het woningbezit mogelijk gaat verzakken.

Welke rol spelen gemeenten?

Huiseigenaren zijn primair verantwoordelijk om funderingsproblemen aan te pakken. Dit kunnen particuliere bewoners zijn maar ook verhuurders van woningen. De regering en de gemeenten mengen zich waar mogelijk niet in zaken waarvoor huiseigenaren verantwoordelijk zijn. Dit heeft enerzijds te maken met vrije marktwerking en anderzijds met budget en capaciteit. Toch is het belang dat gemeenten een actieve rol spelen om funderingsproblemen aan te pakken. Wat doet het KCAF om gemeenten hierin te ondersteunen? De Participatieladder Funderingsaanpak voor gemeenten die te maken hebben met funderingsproblemen kan handvatten geven om de problemen aan te pakken. Deze aanpak is verdeeld in vier treden:

Trede 1

Als eerste zal een gemeente taken moeten uitvoeren die direct of indirect invloed uitoefenen op de risico’s van funderingsschade. Hierbij kun je denken aan zaken als handhaving, aanleg en beheer van de openbare ruimte en maatregelen tegen wateroverlast en -onderlast zoals beschreven in de waterwet.

Trede 2

Het is volgens het KCAF van belang dat de gemeente het initiatief neemt om eigenaren te informeren over mogelijke funderingsschade. De bestaande database kan worden aangevuld met lokale data zoals satellietdata en grondwaterstanden. Bewustwording kan een rol spelen bij een snelle aanpak van problemen.

Trede 3

De gemeente kan een stap verder gaan en huiseigenaren faciliteren door bijvoorbeeld subsidies of begeleiding te verstrekken. Denk hierbij aan subsidies op het gebied van funderingsonderzoek, herstelwerken tot stand brengen, een loket instellen via de gemeentelijke website of een aanschrijvingsbeleid te bepalen.

Trede 4

De vierde en laatste trede is een verdere vorm van faciliteren door de maatregelen uit de vorige drie treden te verwerken in een samenhangend en duidelijk beleidsplan. Zo kan de woningvoorraad beschermd worden voor de toekomst. Naast nieuwbouw kan de kwaliteit van bestaande bouw verbeterd worden waarmee bestaande huizen toekomstbestendig worden.

Met de vier treden in dit stappenplan kan de gemeente huiseigenaren informeren en faciliteren met als doel een duurzaam beheer van het vastgoed in de gemeente.

Het belang van KCAF

Waarom bestaat het KCAF, wat kunnen we er als samenleving en/of huiseigenaren mee bereiken? Naast potentieel gevaarlijke situaties is het van belang om problemen in kaart te brengen zodat er in de nabije toekomst niet meer problemen zullen ontstaan. Het klimaat is aan verandering onderhevig en er is meer focus op duurzaamheid. Daarom is het van belang om funderingsproblemen in kaart te brengen en hier praktijkgerichte oplossingen voor te bedenken én implementeren.