Aanhorigheid

n de woningmarkt verwijst aanhorigheid naar extra gebouwen, structuren of eigendommen die bij een hoofdwoning horen, zoals een schuur, garage of tuin, en die deel uitmaken van het geheel van de woning. Lees hier meer: Aanhorigheid

Aankoopkeuring

Een aankoopkeuring is een inspectie van een woning door een deskundige om de bouwtechnische staat en eventuele gebreken te beoordelen voordat een woning wordt gekocht. Aankoopkeuring huis

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn de kosten die gepaard gaan met het kopen van een woning, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en eventuele financieringskosten. Aankoopkosten

Aankoopsom

De aankoopsom is het bedrag dat wordt betaald voor de aankoop van een woning, inclusief eventuele bijkomende kosten.

Aankoopwaarde-garantieverzekering

Een aankoopwaarde-garantieverzekering is een verzekering die de waarde van een recent aangekocht huis dekt tegen eventuele waardevermindering binnen een bepaalde periode na de aankoop.

Aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belang verwijst naar een aanzienlijk aandeel in een onderneming, meestal 5% of meer van de aandelen, waardoor de houder bepaalde rechten en verplichtingen heeft.

Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen is het ontwerpen en bouwen van een woning op een manier die het mogelijk maakt om de indeling, functies of voorzieningen later aan te passen aan de behoeften van de bewoners.

Aanschrijving

Een aanschrijving is een officiële brief van de gemeente waarin de eigenaar van een woning wordt aangeschreven om bepaalde gebreken of overtredingen aan het pand te herstellen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen schadeclaims van derden als gevolg van onbedoelde schade of letsel veroorzaakt door de verzekerde.

Aanvaarden

Aanvaarden is het officieel en rechtsgeldig akkoord gaan met een aanbod, voorstel of overeenkomst, zoals het aanvaarden van de voorwaarden van een hypotheek.

Aanvangschuld

Een aanvangschuld is het bedrag van de hypotheekschuld op het moment van aanvang, dat wil zeggen bij het afsluiten van de hypotheek.

ABC-akte

Een ABC-akte is een notariële akte die wordt opgesteld bij een zogenaamde ABC-transactie, waarbij een onroerend goed van de ene partij naar de andere partij wordt overgedragen via een tussenliggende partij.

Acceptatie van hypotheekofferte

De acceptatie van een hypotheekofferte is het formele akkoord van de hypotheeknemer met de voorwaarden en het aanbod van een geldverstrekker om een hypotheek af te sluiten.

Accessie

Accessie verwijst naar het overgaan van rechten of eigendommen naar een andere partij, bijvoorbeeld door vererving of overdracht.

Accessoir recht

Een accessoir recht is een bijkomend recht dat verbonden is aan een ander hoofdrecht, zoals het recht van overpad dat verbonden is aan een eigendomsgrens. Het accessoire recht is afhankelijk van het hoofdrecht en kan niet los van elkaar worden overgedragen.

Administratiekosten

Administratiekosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het afhandelen en verwerken van administratieve taken en documentatie, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek.

Afbetaling van de hypotheek

Afbetaling van de hypotheek verwijst naar het regelmatig terugbetalen van de lening en de bijbehorende rente aan de geldverstrekker, meestal in maandelijkse termijnen, totdat de hypotheek volledig is afgelost.

Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is het bedrag dat kan worden verkregen bij voortijdige beëindiging of afkoop van een financieel product, zoals een levensverzekering, vóór de afloop van de contracttermijn.

Afkopen levensverzekering

Het afkopen van een levensverzekering houdt in dat de verzekeringsnemer ervoor kiest om het verzekeringscontract voortijdig te beëindigen en een afkoopwaarde te ontvangen in plaats van de dekking tot het einde van de looptijd.

Aflossingsnota

Een aflossingsnota is een document dat de resterende hypotheekschuld weergeeft op het moment van aflossing, inclusief eventuele boeterente of administratiekosten.

Aflossingsschema

Een aflossingsschema is een overzicht dat de geplande betalingen van de hypotheekaflossingen gedurende de looptijd van de lening weergeeft, inclusief het aflossingsbedrag en de rente.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een type hypotheek waarbij gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald en geen aflossing van het geleende bedrag plaatsvindt. Aan het einde van de looptijd moet het volledige geleende bedrag worden afgelost.

Afsluitkosten

Afsluitkosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht bij het afsluiten van een hypotheek, zoals advieskosten, bemiddelingskosten, taxatiekosten en eventuele kosten voor het inschakelen van een notaris.

Afsluitprovisie

Afsluitprovisie is een vergoeding die aan de geldverstrekker wordt betaald bij het afsluiten van een hypotheek, meestal als een percentage van het geleende bedrag.

Aftrekpost

Een aftrekpost is een uitgave of kostenpost die kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, waardoor de belastinggrondslag wordt verlaagd en de te betalen belasting wordt verminderd.

Akte van levering

Een akte van levering, ook wel transportakte genoemd, is een notariële akte die de overdracht van een onroerend goed van de verkoper naar de koper formaliseert.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de standaardbepalingen en regels die van toepassing zijn op de overeenkomsten en transacties tussen een bedrijf en zijn klanten. Ze bevatten vaak bepalingen met betrekking tot prijzen, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en aansprakelijkheid.

Annuïtaire hypotheek

Een annuïtaire hypotheek is een vorm van hypotheek waarbij de maandelijkse aflossingen gelijk blijven, maar het bedrag dat aan rente en aflossing wordt betaald, in de loop van de tijd verschuift. Aanvankelijk bestaat het grootste deel van de betaling uit rente, terwijl het aandeel voor aflossing geleidelijk toeneemt.

Annuïteit

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek, meestal maandelijks, wordt betaald om een lening, zoals een hypotheek, af te lossen. Het omvat zowel het aflossingsbedrag als de rente over de lening.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lener periodiek een vaste annuïteitsbetaling doet, die zowel de aflossing van de lening als de rente omvat. Hierdoor blijven de maandelijkse lasten gedurende de looptijd van de lening gelijk.

Annuleren

Annuleren verwijst naar het officieel en wettelijk beëindigen of herroepen van een overeenkomst, transactie of reservering. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de annulering van een koopovereenkomst of het annuleren van een huurovereenkomst.

Anti-speculatiebeding

Een anti-speculatiebeding is een bepaling in een overeenkomst die beperkingen oplegt aan de mogelijkheid om een eigendom binnen een bepaalde periode na aankoop door te verkopen, met als doel speculatieve handel tegen te gaan.

Appartementsrecht

Appartementsrecht verwijst naar het juridische eigendomsrecht van een specifiek appartement binnen een gebouw met meerdere appartementen. Het omvat zowel het exclusieve eigendomsrecht van het individuele appartement als het mede-eigendomsrecht van de gemeenschappelijke ruimtes.

Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval.

Architect

Een architect is een professional die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en plannen van gebouwen en structuren, waarbij esthetische, functionele en technische aspecten worden geïntegreerd.

Assurantiebeding

Een assurantiebeding is een bepaling in een overeenkomst waarin de verplichting wordt opgelegd om bepaalde verzekeringen af te sluiten en te behouden, zoals een opstalverzekering bij een hypotheek.

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven op verzekeringen, zoals een premiebelasting die wordt toegevoegd aan de verzekeringspremie. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om deze belasting te innen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Authentieke akte

Een authentieke akte is een notariële akte die is opgesteld en ondertekend door een notaris. Het heeft een hoge mate van juridische betrouwbaarheid en wordt vaak gebruikt voor belangrijke transacties, zoals de overdracht van onroerend goed.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. De AFM houdt toezicht op onder andere banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en pensioenfondsen om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving en dat de belangen van consumenten worden beschermd.

Baatbelasting

Bandbreedterente

Bankgarantie

Bankhypotheek

Basishypotheek

Basisrente

Bebouwingsdichtheid

Bedenktijd

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Begrafenisverzekering

Begunstigde

Beheerbeding

Belastbaar loon

Belastbare som

Belasting Box 1

Belasting Box 2

Belasting Box 3

Belastingaangifte

Belastinggrondslag

Belastingschijven

Belastingvrije som

Beleggingsfonds

Beleggingshypotheek

Beneficiair aanvaarden

Bereidstellingsprovisie

Beroepschrift

Beroepskosten

Beschermd dorpsgezicht

Beschermd stadsgezicht

Beschikking

Beslag

Bestemmingsplan

Bestuurder (VvE)

Betekenen

Bewonersverklaring

Bewoonde staat

Bezitloos pandrecht

Bezwaarde eigendom

Bezwaarschrift

Bijleenregeling

Bijpandstelling

BKR Toetsing

Bloot eigenaar

Bloot eigendom

Bodemrecht

Boedelscheiding

Boeterente

Boetevrij aflossen

Beleggingshypotheek

Beneficiair aanvaarden

Bereidstellingsprovisie

Beroepschrift

Beroepskosten

Beschermd dorpsgezicht

Beschermd stadsgezicht

Beschikking

Beslag

Bestemmingsplan

Bestuurder (VvE)

Betekenen

Bewonersverklaring

Bewoonde staat

Bezitloos pandrecht

Bezwaarde eigendom

Bezwaarschrift

Bijleenregeling

Bijpandstelling

BKR Toetsing

Bloot eigenaar

Bloot eigendom

Bodemrecht

Boedelscheiding

Boeterente

Boetevrij aflossen

Borgstelling

Bouwbesluit

Bouwdepot

Bouwexploit

Bouwfinanciering

Bouwkundig rapport

Bouwrente

Bouwsomlimiet

Bouwtermijnen

Bouwvergunning

Boxenstelsel

Brandverzekering

Brede Herwaardering

Breukdeel

Bruto inkomen

Bruto maandlasten

BTW

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Canon

Cascowoning

Catalogushuis

Centraal testamentenregister

Cessie

Click vast rente

Comparanten

Concurrentiebeding

Constructie all risk

Consumptief krediet

Contante waarde

Contante waardeclausule

Contractrente

Contractuele aansprakelijkheid

Controlekosten

Conversiekosten

Courtage

Crediteur

Dagrente

Dalrente

Dalrentegarantie

Debiteur

Depot

Depotrente

Derdenbeslag

Disagio

Doorloopconstructie

Dubbele woonlasten

Duurzaam bouwen (DUBO)

Dwaling

Dwingend recht

E-biljet

Economisch eigendom

Economische gebondenheid

Economische huurwaarde

Economische looptijd

Effectenhypotheek

Effectieve rente

Eigen geld

Eigendomsbewijs

Eigenwoningforfait

Eigenwoningrente

Eigenwoningreserve

Eindheffing

Eindschuld

Erfdienstbaarheid

Erfgenaam

Erflater

Erfpacht

Erfrecht

Estate planning

Executeur-testamentair

Executie

Executieverkoop

Executiewaarde

Executoriale titel

Expiratiedatum

Exploot

Extra aflossing

Extra premie storten

Faillissement

Familiehypotheek

Financieringsvoorbehoud

Financieringsvrij

Fiscaal aftrekbaar

Fiscaal partnerschap

Fiscaal voordeel

Flexhypotheek

Flexibele rente

Fonds Hypotheek

Forensenbelasting

Formeel eigendom

Funderingsonderzoek

Gedwongen verkoop

Gelijkblijvende premie

Gelijkblijvende risicoverzekering

Geldgever

Geldigheidsduur

Geldlening

Geldmarktrente

Gelegenheidsrente

Gemeentegarantie

Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke monumentenlijst

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtelijke kosten

Gerechtelijke verkoop

Geschillencommissie

Gezamenlijke huishouding

Gezondheidsverklaring

Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgde rente

Gewaarborgde uitkering

Gewenste risicodekking

Gewijzigde rente

Girokantoor

Grenswaarde

Grondrente

Grondslag sparen en beleggen

Groene hypotheek

Groene investering

Grondverzet

Grondwater

Handelshypotheek

Handhaving

Heffingskorting

Heffingsvrij vermogen

Herfinanciering

Heropbouwwaarde

Herpand

Herstelkosten

Het Kadaster

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdverblijf

Hoogrente rekening

Huurwaarde

Hypotheek

Hypotheekakte

Hypotheekadviseur

Hypotheekbank

Hypotheekberekening

Hypotheekgarantie

Hypotheekrente

Hypotheekrente aftrek

Hypotheekverstrekker

Hypotheekvorm

Hypothecair getuigschrift

Hypotheekoverzicht

IBAN

Identificatieplicht

Immateriële schade

Inboedelverzekering

Incassokosten

Indirect eigendom

Inflatie

Inkomensbelasting

Inkomensdervingskosten

Inkomensverklaring

Inkomensverzekering

Inkomstenbelasting

Inleg

Innen

Innovatieve hypotheekvorm

Inschrijving

Instandhoudingsverplichting

Interim interest

Interne marktrente

Internetsparen

Interpolis

Inventarisverzek

Investeringshypotheek

Jaaropgave

Jaarrente

Jaarrekening

Juridische splitsing

Juridische fusie

Kadaster

Kapitaalverzekering

Kavel

Kavelgrens

Kettingbeding

Kiesrecht

Koopakte

Koopaanvaarding

Koopovereenkomst

Koper

Kosten Koper (k.k.)

Kostenverhogend

Kostprijsverhogende elementen

Kredietrisico

Kredietverstrekker

Lening

Levensverzekering

Lijfrente

Lineaire hypotheek

Loonheffing

Maandlasten

Marktwaarde

Meerwerk

Meesleepbeding

Meetbrief

Meldingsplicht

Minderwerk

Minimaal belastbaar inkomen

Monumentenwet

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nominale rente

Notariële akte

Notaris

Onderhandse verkoopwaarde

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

Onderhoudsverplichting

Onderwaarde

Onroerend goed

Ontbindende voorwaarde

Ontruimingsbeding

Onzeker voorval

Opeethypotheek

Opleveringskeuring

Opstalverzekering

Overbruggingshypotheek

Overdrachtsbelasting

Overlijdensrisicoverzekering

Overwaarde

Pandrecht

Passeren

Perceel

Plaatselijke makelaarsvereniging

Premie

Projectontwikkelaar

Provisie

Recht van overpad

Rentebedenktijd

Rentebijschrijving

Renteherziening

Rentemiddeling

Rentevaste periode

Restschuld

Risicoverzekering

Schenking

Spaarhypotheek

Starterslening

Stichtingskosten

Taxatie

Uitponden

Verjaring

Verzekeringspremie

WOZ-waarde

Wettelijke rente

Zelfstandigenaftrek

Zekerheidsstelling

Zorgplicht

Zelfbewoningsplicht

Zwijgplicht

Afkoopwaarde

Aflossingsvrijstelling

Aftrekbare kosten bij aankoop nieuwe woning

Akte van verdeling

Annuïteit

Anti-speculatiebeding

Appartementsrecht

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Bereidstellingsprovisie

Bestemmingsplan

Bevoegd gezag

Binnenwaardebegrip

Bodemrecht

Bouwdepot

Bouwrente

Bouwtermijnen

Box 3 (Inkomstenbelasting)

Branchevereniging

Canon

Courtage

Dagrente

Dertiende maand

Eigenwoningforfait

Energielabel

Erfpachtcanon

Erfpachtvoorwaarden

Erven

Executeur

Executoriale verkoop

Financieringsvoorbehoud

Fiscaliteit

Garantie-instituten

Gezamenlijk huishouden

Hypotheekadviseur

Hypotheekrecht

Hypotheekrente-aftrek

Inflatie

Inkomensbelasting

Kadasterkosten

Koop breekt geen huur

Koopoptie

Kosten koper

Leasehold

Legaat

Lijfrenteverzekering

Looptijd hypotheek

Marktconforme rente

Nationale Hypotheek Garantie

Nominale waarde

Notariële splitsingsakte

Onderhandse verkoopwaarde

Onherroepelijk aanbod

Opstalrecht

Overbruggingslening

Overlijdensrisicoverzekering

Pandakte

Pensioenverevening

Perpetuele lening

Persoonsgebonden aftrek

Premiesplitsing

Private lease

Publiekrechtelijke beperkingen

Recht van erfpacht

Rentemarge

Restschuldverzekering

Schenkingsrecht

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Toetsrente

Totaal kredietvergoeding

Transportakte

Uitkoopsom

Uitpondpremie

Variabele rente

Veilingkoop

Verblijvingsbeding

Verhuurderheffing

Vervreemdingsverbod

Voorlopige aanslag

Vrij op naam (v.o.n.)

Waarborgsom

Wettelijke verdeling

WOZ-waarde

Zorgvuldigheidsbeginsel

Zuivere aanvaarding