Hoe zit het eigenlijk met huisjesmelkers? Melken ze huizen of worden juist de huurders in de woning uitgemolken? We hebben allemaal wel een idee bij dit woord, het kan wel lastig zijn om te bepalen of jouw huurbaas over de grens gaat. Wat is een huisjesmelker? Hoe kun je ze herkennen en wie is eigenlijk de ‘beste’ huisjesmelker van Nederland?

Wat is een huisjesmelker?

Niemand weet precies wie er voor het eerst met dit woord kwam, het is wel bekend dat er in een taalboek uit 1861 al verwezen werd naar een huisjesmelker. Dit was een persoon die een gezin uit huis had gezet waar twee zieken in het huishouden waren. Eigenlijk is de definitie van huisjesmelker veranderd in de loop der tijd want nu staat het juist voor verhuurders die huurder uitknijpen, woekerprijzen vragen zonder daar een redelijke prestatie tegenover te plaatsen. Als je uit huis wordt gezet dan sta je op straat maar dat levert een huisjesmelker uiteraard niets op. De moderne definitie van een huisjesmelker is een verhuurder die nalatig is wat betreft het onderhoud.

De voornaamste redenen om een verhuurder als huisjesmelker te bestempelen zijn:

  • Een hogere huursom vragen dan redelijk is voor de kwaliteit die de woning levert.
  • Onderhoud niet of niet voldoende uitvoeren.
  • Overtreden van wettelijke regels waar een verhuurder aan moet voldoen.
  • Onduidelijke contracten zonder splitsing van huurprijs en servicekosten.

Een huisbaas mag ook niet zomaar handelingen uitvoeren die de persoonlijke levenssfeer treffen. Denk aan het afsluiten van de verwarming als de rekening niet op tijd betaald is, of een huurwoning betreden zonder toestemming van de huurder.

Wie wordt slachtoffer van een huisjesmelker?

De voornaamste doelgroepen die uitgebuit worden zijn studenten, buitenlandse seizoenswerkers en illegalen die zonder wettelijke status in Nederland verblijven. Het betreft vaak kwetsbare doelgroepen met weinig kansen op de woningmarkt die niet voldoende op de hoogte zijn van hun rechten of zelf de wet overtreden. Toch zijn er ook zeker andere huurders die ten prooi vallen aan deze malafide huisbazen.

Denk bijvoorbeeld aan spoedzoekers die op zoek zijn naar een woning en niet in aanmerking komen voor een urgentieregeling. Of personen die vanwege werk of studie in een specifieke regio moeten wonen en blindelings een huurcontract tekenen.

huisjesmelker

Wat kun je doen tegen huisjesmelkers?

Het voornaamste wapen tegen de huisjesmelker is kennis van zaken. Is het eigenlijk strafbaar om huurders uit te buiten? Dit is een beetje afhankelijk van de situatie. Als het een woning binnen de sociale sector betreft dan moet de huursom overeenkomen met de kwaliteit die wordt geleverd. Dit wordt het Woningwaarderingsstelsel genoemd. Iedere woning krijgt een aantal punten toebedeeld, de eindscore bepaalt wat een redelijke huur is. Als de huursom die jij betaalt boven dit bedrag ligt dan kun je hiermee naar de Huurcommissie gaan.

De eerste stap na informatie opzoeken is contact leggen met de huisbaas. Kijk of er mogelijkheden zijn om er samen uit te komen. Er zijn echter huisbazen die intimiderende praktijken toepassen waardoor huurders zich bedreigd voelen. In dat geval kun je beter te rade gaan bij een officiële instantie.

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? klik hier

Als het echter een woning betreft die wat betreft huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt dan is de verhuurder vrij om een marktconforme huursom te vragen. Als je deze prijs accepteert dan kun je daar in beginsel niet zoveel aan doen. De verhuurder is wel gebonden aan een maximale huurverhoging per jaar. Daarnaast mag je verwachten dat de woning aan de minimale eisen voldoet op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Als dit niet het geval is dan kun je ook een commerciële verhuurder aansprakelijk stellen.

In alle gevallen is kennis vergaren en contact leggen met organisaties als de Huurcommissie van belang. Wellicht zul je een advocaat moeten inschakelen of aanspraak moeten doen op juridische bijstand. Dergelijke trajecten kunnen enige tijd kosten, tenzij er dwingende gronden voor zijn kun je in die periode niet zomaar uit huis worden gezet. Het is echter de vraag of de huisjesmelker bijtrekt en wel de service zal verlenen die verplicht is volgens de wet.

Alles voor een huis

Er is een tekort aan woonruimte in Nederland. Eigenlijk bestond dit tekort al in de negentiende eeuw, toen werd de Woningwet geïntroduceerd. Op dit moment is er zowel een tekort in de koop- als huursector, daarnaast ook nog in het sociale domein en in de commerciële sector. Huisjesmelkers maken hier gebruik van door maximale huurprijzen te berekenen en een minimale service te leveren.

Het alternatief is namelijk op straat staan, huurders kunnen geen kant op. Dit betekent niet dat je geen rechten hebt. Zoek op wat de de regels zijn, wat in het huurcontract staat is namelijk niet altijd juridisch afdwingbaar. Zo mogen huren niet zomaar verhoogd worden, je mag ook niet zomaar op straat worden gezet. Een tijdelijk contract kan na verloop van tijd een permanent karakter krijgen.

Wat doet de regering tegen huisjesmelkers?

Naast de stappen die je zelf kunt ondernemen zijn er ook gemeentelijke en landelijke initiatieven om huisjesmelkers aan banden te leggen. Zo is er de zelfbewoningsplicht die kopers verplicht om zelf in een koophuis te gaan wonen. Deze regel geldt echter niet voor appartementenverhuur, het betreft daarnaast een experiment met een beperkte looptijd. Andere middelen om wangedrag tegen te gaan zijn een vergunningsplicht die gemeenten kunnen toekennen aan potentiële verhuurders of boetes voor huurtarieven die buitensporig hoog zijn.

In 2021 werd het wetsvoorstel goed verhuurderschap voorgelegd ter consultatie. Daarin worden algemene regels voor goed verhuurderschap vastgelegd. Gemeenten krijgen in dit wetsvoorstel meer handvatten om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren met als doel malafide verhuurderschap tegen te gaan en te voorkomen.

Huisjesmelker van het jaar

ROOD is de jongerenorganisatie van de SP. De laatste tien jaar organiseren ze jaarlijks de verkiezing “Huisjesmelker van het jaar”. Burgers kunnen zelf verhuurders aanmelden. Redenen om een verhuurder als huisjesmelker te bestempelen kunnen uiteenlopen. Zo kregen Joshua Camera en Lucinda de Kat in 2018 deze titel omdat ze illegaal bemiddelingskosten rekende aan huurders.

In plaats van deze kosten terug te betalen werd het bedrijf opgeheven. Een andere ‘winnaar’ was Wybren van Haga, politicus die onder andere partijlid was van de VVD en FVD. Hij had ruim honderd panden in zijn bezit en moest vanwege een integriteitsonderzoek afstand nemen van zijn vastgoed BV.