Wat houdt een asbestclausule precies in bij het kopen van een woning?

Bij het kopen van een huis wil niemand onverwachte kosten voor asbestsanering. Asbest was vroeger een veelgebruikt bouwmateriaal dat nu gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In deze blog leggen we uit wat een asbestclausule is en hoe deze je beschermt bij de aankoop van een woning.

Lees verder en wees voorbereid!

Samenvatting

 • Een asbestclausule regelt de verantwoordelijkheid voor eventuele asbest in een huis en beschermt koper en verkoper tegen onverwachte aansprakelijkheden en kosten.
 • Asbest werd tot 1994 gebruikt in de bouw, dus bij oudere huizen is zo’n clausule vaak nodig om duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid van asbest.
 • Als een verkoper niet weet van asbest in het huis, kan een clausule hem vrijwaren van aansprakelijkheid; de koper neemt dan het risico over.
 • Het ontdekken van asbest na aankoop kan leiden tot grote saneringskosten; het is daarom belangrijk om een huis voor aankoop goed te inspecteren op asbest.
 • Naast een asbestclausule zijn er alternatieve maatregelen zoals een professionele asbestinspectie of – inventarisatie om risico’s rondom asbest in kaart te brengen.

Wat is een asbestclausule?

Een asbestclausule is een juridische bepaling die in de koopovereenkomst van een woning wordt opgenomen om rechten en verplichtingen rondom de aanwezigheid van asbest te reguleren.

Deze clausule biedt duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor eventuele risico’s en kosten als er asbesthoudende materialen in de woning aangetroffen worden.

Definitie en functie

Een asbestclausule is een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst bij het overdragen van onroerend goed. Deze clausule maakt melding van de aan- of afwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning.

Als asbest aanwezig is, staan in deze clausule de afspraken over wie verantwoordelijk is voor eventuele verwijdering en de daaruit voortvloeiende kosten. Zowel koper als verkoper weten zo precies waar ze aan toe zijn.

De functie van deze clausule is om beide partijen te beschermen. De verkoper vrijwaart zichzelf van iedere aansprakelijkheid als later blijkt dat er toch asbest in de woning verwerkt is.

De koper verklaart hiermee bekend te zijn en accepteert de woning in de huidige staat, inclusief eventueel aanwezige asbesthoudende stoffen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt toekomstige geschillen over asbest en de bijbehorende risico’s en kosten.

Waarom wordt het opgenomen in een koopovereenkomst?

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw vanwege de sterke en isolerende eigenschappen. Veel woningen bevatten daarom nog asbesthoudende materialen. In een koopovereenkomst zorgt de asbestclausule ervoor dat helder is wie de verantwoordelijkheid draagt voor eventueel aanwezig asbest.

Dit beschermt zowel koper als verkoper. De koper wordt geïnformeerd over de mogelijke risico’s, terwijl de verkoper zich vrijwaart van iedere aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van enig asbest.

Het opnemen van een asbestclausule is noodzakelijk om aan milieuwetgeving te voldoen. Hierdoor zijn beide partijen zich bewust van hun plichten rondom speciale maatregelen voor eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen.

Bovendien staat beschreven wat er moet gebeuren wanneer er toch asbest wordt gevonden na de overdracht, vaak is een gespecialiseerd bedrijf nodig om dit veilig te verwijderen zodat er geen schadelijke stof kan vrijkomen.

Voorbeelden van asbestclausules

In onze toelichting op asbestclausules zullen we praktische voorbeelden geven om te illustreren hoe deze clausules in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Dit geeft inzicht in de verschillende scenario’s waarin koper en verkoper hun positie willen bepalen bij de aan- of verkoop van een woning met mogelijk asbest.

Voorbeeld 1: verkoper niet op de hoogte

Stel je voor, een verkoper biedt een huis aan zonder te weten dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. In de asbestclausule staat dan dat de verkoper geen kennis heeft van het eventuele asbest in de onroerende zaak.

Dit betekent dat de verkoper zich vrijwaart van iedere aansprakelijkheid mocht er later toch asbest gevonden worden. De koper neemt in dit geval de woning over met alle daaraan verbonden risico’s.

De verantwoordelijkheid om na te gaan of er werkelijk asbest in het huis is, ligt nu bij de koper. Mocht de koper ervoor kiezen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren en er worden inderdaad asbesthoudende stoffen aangetroffen, kan hij niet terugvallen op de verkoper voor de kosten of schades.

Een zorgvuldige inspectie vooraf is dus essentieel om onvoorziene kosten en gezondheidsrisico’s te vermijden.

Voorbeeld 2: koper verklaart bekend te zijn met asbest

In dit geval geeft de koper aan dat hij weet dat er asbesthoudende materialen in de woning zijn. Hij accepteert dit risico en neemt de verantwoordelijkheid op zich. Dit betekent dat de verkoper wordt vrijgesteld van eventuele toekomstige claims of aansprakelijkheid gerelateerd aan asbest.

Door deze clausule te accepteren, kan de koper niet terugkomen bij de verkoper voor schade of saneringskosten.

De koper moet dus goed opletten en zich bewust zijn van de extra kosten die kunnen opduiken voor het verwijderen van asbest. Het is essentieel om een professionele inspectie uit te voeren om de aanwezigheid en staat van asbesthoudende stoffen te beoordelen.

Door deze kennis kan de koper beter onderhandelen over de koopprijs of besluiten om verdere stappen te ondernemen met betrekking tot het asbest in de woning.

Voorbeeld 3: asbestverdachte materialen aanwezig

Soms treffen kopers en verkopers een clausule aan die duidelijk maakt dat er asbestverdachte materialen in de woning zijn. Dit betekent dat er elementen in het huis zijn die mogelijk asbest bevatten.

De verkoper geeft dan aan dat hij hiervan op de hoogte is, maar vrijwaart zichzelf van iedere aansprakelijkheid. De koper neemt met deze wetenschap het risico over en kan zelf besluiten tot het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie.

De clausule wijst de koper ook op de noodzaak van speciale maatregelen volgens de milieuwetgeving als er stof vrijkomen mocht. Door deze informatie vooraf te delen, probeert de verkoper te voorkomen dat hij achteraf aansprakelijk wordt gesteld voor mogelijke gezondheids- of milieurisico’s.

Hierna kijken we naar wat de gevolgen zijn als je uiteindelijk een huis met asbest hebt gekocht.

Asbestclausule

Gevolgen van een asbestclausule

De aanwezigheid van een asbestclausule in het koopcontract kan aanzienlijke implicaties hebben voor zowel koper als verkoper na de overdracht van de woning. Het bepaalt wie de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele toekomstige ontdekkingen en saneringen van asbest.

Huis met asbest gekocht: wat nu?

Heb je een huis gekocht en kom je erachter dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn? Dit kan onzekerheid met zich meebrengen, maar er zijn stappen die je kunt nemen om met deze ontdekking om te gaan.

 • Schakel onmiddellijk een gecertifieerd asbestverwijderingsbedrijf in. Zij kunnen de situatie beoordelen en bepalen wat er moet gebeuren.
 • Laat een uitgebreid asbestonderzoek uitvoeren. Experts kunnen vaststellen waar en hoeveel asbesthoudende stoffen aanwezig zijn.
 • Beoordeel samen met een specialist de opties voor verwijdering of beheer van het asbest. Besluit samen een actieplan op te stellen.
 • Vraag offertes aan voor de verwijderingswerkzaamheden. Vergelijk verschillende bedrijven om de beste prijs en service te vinden.
 • Raadpleeg de koopovereenkomst voor eventuele clausules die betrekking hebben op asbest. Mogelijk staat beschreven dat de verkoper vrijwaart van iedere aansprakelijkheid.
 • Overleg met een jurist over jouw positie als koper. Hij of zij kan adviseren over eventuele vervolgstappen tegenover de verkoper.
 • Controleer je woningverzekering op dekkingen betreffende asbestsanering. Soms kunnen kosten gedeeltelijk gedekt worden door jouw verzekeraar.
 • Informeer bij lokale overheidsinstanties naar subsidies of regelingen voor het saneren van asbest uit jouw woning.
 • Communiceer met alle betrokken partijen, zoals buren of huurders, over het voorkomen van gezondheidsrisico’s tijdens het verwijderproces.

Mogelijke kosten en verantwoordelijkheden

Als je een huis met asbest koopt, krijg je mogelijk te maken met flinke kosten. Asbesthoudende materialen dienen namelijk volgens strenge milieuwetgeving verwijderd te worden. Speciale maatregelen zijn nodig om alles veilig en volgens de regels af te voeren.

Dit kan leiden tot een uitgebreide sanering, waarvan de kosten snel oplopen.

Jij als koper draagt de verantwoordelijkheid voor deze asbestverwijdering zodra de koop gesloten is. In sommige gevallen vrijwaart de verkoper zich van iedere aansprakelijkheid voor aanwezige asbest.

Je staat er dan alleen voor om te zorgen dat jouw nieuwe woning asbestvrij wordt gemaakt, wat zowel tijd als geld zal kosten. Met deze kennis in het achterhoofd, vraag je je misschien af: is een asbestclausule altijd nodig?.

Is een asbestclausule altijd nodig?

Een asbestclausule is niet bij elke woningtransactie vanzelfsprekend; het hangt sterk af van de leeftijd van de woning en de resultaten van een eventuele asbestinventarisatie. Toch is het een belangrijk instrument om rekening mee te houden, gezien de mogelijke risico’s en verplichtingen die asbest met zich meebrengt.

Wanneer is een asbestclausule belangrijk?

Een asbestclausule is cruciaal als je een huis koopt dat gebouwd is voor het jaar 1994, toen het gebruik van asbesthoudende materialen nog gangbaar was. Deze clausule beschermt de koper tegen onverwachte kosten en gezondheidsrisico’s.

Ook waakt het ervoor dat de verkoper duidelijk maakt wat hij weet over de aanwezigheid van asbest in de woning. Als asbest wordt ontdekt na de aankoop, vrijwaart deze clausule de verkoper van mogelijke aansprakelijkheden.

Bij verkoop van oudere gebouwen of onroerende zaken waarbij de kans bestaat dat er asbest gebruikt is, speelt deze clausule een sleutelrol. Het geeft zowel koper als verkoper helderheid over wie verantwoordelijk is voor eventuele asbestverwijdering en de daarmee samenhangende kosten.

Dit voorkomt latere geschillen en stelt de koper in staat om met kennis van zaken te besluiten tot aankoop over te gaan of niet.

Alternatieve maatregelen voor asbestcontrole

Niet elke koopovereenkomst van onroerende zaak vereist een asbestclausule. Er zijn speciale maatregelen die kopers en verkopers kunnen nemen voor asbestcontrole.

 • Deskundige inschakelen: Kopers kunnen een gecertificeerde asbestinspecteur inhuren om de woning te onderzoeken voordat zij tot aankoop overgaan.
 • Asbestinventarisatie laten uitvoeren: Een grondige inventarisatie kan vaststellen of er asbesthoudende stoffen aanwezig zijn en waar deze zich bevinden.
 • Saneringsbedrijf raadplegen: Voor het veilig verwijderen van gevonden asbest kan men een professioneel saneringsbedrijf inschakelen.
 • Informatie opvragen bij vorige eigenaars: Navraag doen bij voorgaande eigenaren kan informatie opleveren over mogelijke asbest in het verleden.
 • Bouwjaar controleren: Huizen gebouwd voor 1994 hebben een hogere kans op de aanwezigheid van asbestmaterialen.
 • Verkoper naar documentatie vragen: De verkoper kan gevraagd worden naar rapporten of bonnen van eerdere asbestsanering.

Conclusie

Een asbestclausule is een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst wanneer je twijfelt over de aanwezigheid van asbest in een woning. Het beschermt zowel koper als verkoper tegen latere onverwachte kosten en aansprakelijkheden.

Denk erom dat je goed op de hoogte bent van wat zo’n clausule inhoudt en wat jouw rechten en plichten zijn. Met de juiste kennis kun je verantwoorde keuzes maken bij de aankoop van een huis.

Zo sluit je risico’s uit en zorg je voor een veilige en gezonde thuisomgeving.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent een asbestclausule bij de aankoop van een huis?

Een asbestclausule is een afspraak die de verkoper vrijwaart van iedere aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak.

2. Moet ik speciale maatregelen nemen als er asbest in mijn nieuwe woning zit?

Ja, volgens de milieuwetgeving moet je speciale maatregelen nemen als er asbesthoudende stoffen in je woning aanwezig zijn.

3. Kan ik de verkoper aansprakelijk stellen als ik later asbest vind?

Nee, met de asbestclausule verklaart de verkoper dat hij niet aansprakelijk is en vrijwaart zichzelf daarmee voor eventuele asbestvondsten.

4. Wat gebeurt er met toebehoren waarvan bekend is dat ze asbest bevatten?

Als toebehoren waarvan bekend is dat ze asbest bevatten staan beschreven in de clausule, vrijwaart de verkoper zich ook voor deze tevoren bekende materialen.