Asbest lijkt misschien een probleem uit het verleden, maar het is nog steeds een verborgen gevaar in veel huizen en gebouwen. Dit natuurlijk mineraal kan serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken als je er aan blootgesteld wordt.

In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s van asbest en leer je hoe je jezelf en je familie kunt beschermen tegen blootstelling. Lees verder en ontdek hoe je veilig kunt blijven.

Samenvatting

 • Ken de risico’s van asbest in je huis of gebouw, zoals ernstige ziektes waaronder longkanker en mesothelioom die kunnen ontstaan door het inademen van kleine, onzichtbare asbestvezels.
 • Volg strikte wetgeving en veiligheidsregels bij het verwijderen van asbest, zoals het inschakelen van gecertificeerde professionals en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Voer een asbestinventarisatie uit voorafgaand aan verbouwingen of sloopwerkzaamheden in oudere woningen om te bepalen waar asbest aanwezig is en in welke conditie het verkeert.
 • Wees je bewust van het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest, aangezien niet-hechtgebonden asbest makkelijker schadelijke vezels vrijlaat.
 • Bescherm je gezondheid en die van anderen door bewust te zijn en correcte maatregelen te nemen als je te maken hebt met asbestmaterialen of -afval.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat door zijn sterke en brandwerende eigenschappen decennialang in talloze bouwmaterialen en producten gebruikt werd. Tegenwoordig is het bekend dat deze vezels ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waardoor de omgang met asbest onderworpen is aan strenge regelgeving.

Eigenschappen van asbest

Asbest staat bekend om zijn sterke vezelstructuur en brandwerende eigenschappen. Deze natuurlijk gevormde mineralen kunnen in kleine hoeveelheden al schadelijk zijn voor de gezondheid als je asbestvezels inademt.

Hechtgebonden asbest zit stevig vast in een ander materiaal, zoals cement, en geeft minder snel vezels vrij. Niet-hechtgebonden asbest is losser en laat gemakkelijker gevaarlijke vezels los die in de lucht zweven en diep in de longen kunnen doordringen.

De kleine vezeltjes zijn met het blote oog nauwelijks te zien en kunnen tientallen jaren in het lichaam blijven zonder directe symptomen te veroorzaken. Daarom gelden er strenge regels voor de omgang met asbesthoudende producten.

Bruine asbest, blauwe asbest, en witte asbest zijn de hoofdgroepen waarin deze gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd. Elk type heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en risico’s, maar allen vragen ze om uiterst voorzichtige behandeling en strikte naleving van veiligheidsvoorschriften bij het verwerken, slopen of verwijderen ervan.

Mijnbouw van asbest

Mijnbouw van asbest was lange tijd een veelvoorkomende praktijk. In mijnen wereldwijd groeven arbeiders naar deze natuurlijk gevormde mineralen, bekend om hun brandwerende en isolerende eigenschappen.

Deze vezels zijn echter extreem gevaarlijk voor de gezondheid wanneer ze loskomen en ingeademd worden. Het werk in de mijnbouw zette talloze mensen bloot aan de risico’s van long- en asbestziekten, waaronder mesothelioom.

In Nederland en België gelden strenge regels voor het delven en verwerken van asbest. Nu is het bij wet verboden om nieuwe producten met asbest te maken of te verkopen. Veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal om werknemers en het milieu te beschermen.

Toch blijft het belangrijk om waakzaam te zijn voor locaties waar historische mijnbouw heeft plaatsgevonden, omdat de grond daar nog steeds asbestvezels kan bevatten en een gevaar kan vormen voor de gemeenschap.

Gebruik van asbest

Asbest werd veelvuldig gebruikt in de bouw vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Tot het eind van de twintigste eeuw bevatten veel gebouwen asbesthoudend materiaal, zoals eternit golfplaten op daken, schoorstenen en als bindmiddel in vloeren en plafonds.

De kleine vezels waren ideaal om materialen te versterken en schade door vuur te voorkomen.

Ook in fabrieken en woningen kwam asbest vaak voor. Het zat in waterleidingen, asbestcement buizen, en zelfs in het asbestkoord dat gebruikt werd bij warmte-isolatie. Het gevaar werd pas laat erkend, waardoor asbest jarenlang bleef zitten waar het ooit aangebracht was.

Nu asbestdaken in Nederland verboden zijn, komt de focus te liggen op het veilig verwijderen ervan en het vinden van vervangende materialen die even effectief zijn maar geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Dit leidt ons naar de risico’s die gepaard gaan met blootstelling aan deze vezels.

Toepassingen van asbest

Hoewel het gebruik van asbest vanwege de gezondheidsrisico’s sterk is teruggedrongen, was dit materiaal vroeger breed ingezet in tal van producten en sectoren. In woningen werd asbest vaak gebruikt voor isolatie, brandwerende materialen en in asbestcementproducten zoals dakbedekking en gevelplaten.

Ook in de auto-industrie vond asbest zijn weg in remblokken en koppelingsplaten door de hittebestendige eigenschappen. Bekende toepassingen zijn eveneens te vinden in oudere elektrische huishoudapparaten, waar het diende als isolator tegen hitte.

Op industrieel niveau waren de toepassingen nog diverser. Asbest werd verwerkt in pakkingen en afdichtingen binnen de scheepsbouw en chemische industrie. Daarnaast zorgden de vezels ervoor dat bepaalde kunststoffen sterker werden en beter bestand waren tegen slijtage.

Het is belangrijk om te weten dat deze toepassingen tegenwoordig verboden zijn en dat voor alle asbesthoudende materialen geldt dat deze veilig en verantwoord verwijderd moeten worden door gespecialiseerde bedrijven om gezondheidsschade te voorkomen.

Effecten op de gezondheid

Asbestvezels zijn bijzonder gevaarlijk omdat ze zo klein zijn dat je ze niet ziet. Deze heel kleine vezeltjes kun je makkelijk inademen zonder het te weten. Eenmaal in de longen, kunnen deze vezels ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals chronische ademhalingsziektes.

Ze beschadigen het longweefsel en dat kan uiteindelijk zelfs tot asbestkanker leiden.

Lange blootstelling aan losse asbestvezels verhoogt het risico op meerdere aandoeningen. Onder deze ziektes vallen mesothelioom, longkanker en asbestose, ook bekend als stoflong door asbest.

Bescherming tegen blootstelling is cruciaal, want veel van deze ziekten manifesten zich pas jaren na de eerste blootstelling. Regelmatige controles en preventieve maatregelen zijn essentieel voor iedereen die met asbest zou kunnen werken of leven.

Asbestziekten

Asbest kan ernstige ziekten veroorzaken als je het inademt. Een bekende ziekte is mesothelioom, een vorm van kanker die de bekleding van de longen aantast. Dit is vaak een direct gevolg van blootstelling aan asbestvezels.

Beroepsziekten zoals asbestose, waarbij de longen verlittekenen en hun elasticiteit verliezen, komen ook vaak voor bij mensen die met asbest hebben gewerkt.

Schade aan de longen door inademing van asbestvezels leidt soms tot langdurige gezondheidsproblemen. Chronische ademhalingsmoeilijkheden en een constant gevoel van benauwdheid kunnen het leven van een patiënt ingrijpend beïnvloeden.

Gevallen van longkanker zijn eveneens hoger bij personen die aan asbest zijn blootgesteld, vooral bij rokers. Voortdurende waakzaamheid en preventie zijn dus cruciaal om de kans op deze ziekten te verminderen.

Hierop aansluitend, laat ons nu kijken naar de risico’s van blootstelling aan asbest.

asbest

Risico’s van blootstelling aan asbest

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom, een agressieve kankervorm die de bekleding van de longen aantast. Het is cruciaal om bewust te zijn van de gevaren van asbest en hoe deze kunnen worden vermeden om onze gezondheid en die van onze naasten te beschermen.

Blootstelling aan asbestvezels

Asbestvezels zijn piepkleine, onzichtbare deeltjes die vrijkomen als asbesthoudende materialen worden verstoord. Bijvoorbeeld tijdens sloop, verbouwing of door erosie van oude bouwmaterialen.

Deze vezels kunnen diep in de longen dringen en langdurig in het lichaam blijven zitten. Aangezien asbest aanwezig is in veel oudere woningen, is het belangrijk om te weten hoe hiermee om te gaan voordat je gaat klussen.

Blootstelling aan deze vezels verhoogt het risico op ernstige ziektes, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze aandoeningen ontwikkelen zich vaak pas jaren na de blootstelling.

Daarom is het cruciaal voor gemeenten, eigenaren en verhuurders om verantwoordelijkheid te nemen en een professionele asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een goed beheer van het risico begint met bewustwording en de keuze voor een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf wanneer verwijdering noodzakelijk is.

Asbest vezels

Gezondheidsrisico’s, zoals kanker

Blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, waaronder verschillende soorten kanker. Inademing van deze vezels kan leiden tot mesothelioom, een agressieve vorm van kanker die het longvlies aantast en vaak gerelateerd is aan asbest.

Deze ziekte ontwikkelt zich stilletjes en wordt meestal pas ontdekt als het al in een vergevorderd stadium is. Longkanker is nog een levensbedreigende kanker die door asbest kan worden veroorzaakt, vooral bij mensen die roken én aan asbest zijn blootgesteld.

Andere gezondheidscomplicaties door asbest kunnen asbestose en pleurale verdikking omvatten. Asbestose is een chronische longaandoening die ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt door littekenweefsel in de longen.

Pleurale verdikking treedt op wanneer de pleura, het membraan rond de longen, verdikt en verhard raakt, wat pijn en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Deze aandoeningen benadrukken het belang van preventie en zorgvuldigheid bij het omgaan met materialen die asbest bevatten.

Waarschuwingen voor het omgaan met asbest

Asbest is een gevaarlijke stof en het omgaan ermee vereist zorgvuldigheid. Voordat je asbest gaat verwijderen of ermee aan de slag gaat, moet je deze waarschuwingen serieus nemen:

 • Ken de wetgeving: In Nederland en België zijn er strikte regels voor het omgaan met asbest. Deze regels helpen exposure te voorkomen en moeten altijd worden opgevolgd.
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: Gebruik altijd een goedgekeurd ademhalingsmasker, handschoenen en een beschermend pak. Hiermee minimaliseer je het inademen van asbestvezels.
 • Vermijd het breken van asbestmaterialen: Wanneer je materialen die asbest bevatten breekt, komen er vezels vrij. Houd materialen heel om dit risico te verminderen.
 • Schakel professionals in: Werkzaamheden met asbest kun je het beste overlaten aan gecertificeerde bedrijven. Zij hebben de kennis en apparatuur om veilig met deze gevaarlijke stoffen om te gaan.
 • Maak gebruik van natte methodes: Door water te gebruiken tijdens werkzaamheden wordt stofvorming beperkt en daarmee ook de verspreiding van vezels.
 • Voorkom dat asbestafval zich verspreidt: Alle reststoffen afkomstig van werkzaamheden met asbest dienen op een correcte manier verzameld en gestort te worden.

Juridische aspecten

Asbestgebruik en -verwijdering zijn streng gereguleerd door de wet. Eigendomseigenaren moeten zich houden aan landelijke asbestwetten die bepalen hoe je veilig met asbest moet omgaan.

Het is cruciaal om een melding te maken bij het landelijk meldpunt voordat je gaat verbouwen of slopen waarbij asbest vrij kan komen. Zo voorkom je juridische problemen en zorg je voor een veilige werkomgeving.

Het niet naleven van de wet kan leiden tot flinke boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging. Schadevergoeding eisen is mogelijk als je gezondheidsproblemen ondervindt door asbest, maar weet dat er een verjaringstermijn geldt.

Verantwoordelijkheid nemen voor de correcte afhandeling van asbest is niet alleen moreel juist, het is ook een wettelijke verplichting die bijdraagt aan de veiligheid van iedereen.

Hoe kun je blootstelling aan asbest voorkomen?

Om de risico’s van asbest te ontlopen is kennis van preventie cruciaal. Het begint met het herkennen van situaties waarin asbest aanwezig kan zijn en het treffen van de juiste maatregelen om blootstelling te vermijden.

Asbestwetgeving in Nederland en België

In Nederland moet je strenge regels volgen als je asbest wilt verwijderen. Het begint allemaal met een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf. Je mag asbesthoudend materiaal niet zomaar weghalen.

Er zijn specifieke voorschriften voor de veiligheid en verwerking ervan. Deze regelgeving helpt om mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Ook in België neemt de overheid asbest serieus. Asbestverwijdering gebeurt hier onder strikte voorwaarden. De overheid vereist dat professionals het asbest op een veilige manier afvoeren.

Ze gebruiken beschermingsmiddelen en volgen nauwkeurige procedures om verspreiding van vezels te voorkomen. Nu je meer weet over de wetgeving, lees je verder over hoe je asbest veilig kunt laten verwijderen.

het verwijderen van asbest

Het verwijderen van asbest

Het verwijderen van asbest is een serieuze zaak en vereist deskundige aanpak. Het is belangrijk dat dit veilig en volgens de regels gebeurt, om gezondheidsrisico’s te vermijden.

 • Schakel altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. Zij hebben de kennis en apparatuur om asbest veilig te verwijderen.
 • Voordat je begint, laat een professionele asbestinventarisatie uitvoeren. Hierdoor weet je precies waar het asbest zich bevindt.
 • Volg strikte veiligheidsmaatregelen tijdens het verwijderproces. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals pakken, maskers en handschoenen.
 • Maak de ruimte waarin gewerkt wordt volledig stofvrij. Zorg ervoor dat er geen vezels kunnen ontsnappen naar bewoonde gebieden.
 • Bevochtig het asbestmateriaal voordat je het verwijdert. Dit vermindert de kans op verspreiding van vezels in de lucht.
 • Verpak en label het afval correct volgens de wetgeving voor gevaarlijke stoffen. Dit zorgt voor een verantwoorde afvoer naar speciale stortplaatsen.
 • Informeer bij je gemeente of er een landelijk asbestvolgsysteem is waarbij je moet melden dat je asbest gaat verwijderen.
 • Houd rekening met de kosten voor professionele verwijdering en weeg deze af tegen de risico’s van blootstelling aan asbestvezels.
 • Na afronding van het werk, controleer of alle restanten zijn opgeruimd door middel van een na inspectie door experts.

Het vinden van een gecertificeerd asbestbedrijf

Een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen is cruciaal voor de veilige verwijdering van dit gevaarlijke materiaal. Ga op zoek naar bedrijven met de juiste certificeringen en ervaring in asbestsanering.

Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens de vastgelegde veiligheidsrichtlijnen uitgevoerd worden. Een professioneel asbestbedrijf hanteert strikte procedures om verspreiding van asbestvezels te voorkomen en beschermt daarmee uw gezondheid.

Controleer of het bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen en vraag naar referenties van eerdere projecten. Lees recensies en check of ze ervaring hebben met soortgelijke situaties als die van u.

Het is essentieel dat het bedrijf personeel heeft dat goed getraind is in het omgaan met de specifieke risico’s van asbestvervuiling. Zo wordt het risico voor zowel de bewoners als de werknemers geminimaliseerd tijdens het proces van asbestverwijdering.

Kosten en veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbest

Nadat je een betrouwbaar asbestverwijderingsbedrijf hebt gevonden, moet je rekening houden met de kosten en de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. Het verwijderen van asbest is een delicaat proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist.

Specialisten dragen beschermende kleding en gebruiken gespecialiseerde apparatuur om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Dit is cruciaal om zowel hun eigen gezondheid als die van de bewoners te beschermen.

De kosten voor het verwijderen van asbest variëren afhankelijk van de omvang van de klus en kunnen aanzienlijk oplopen. Toch is investeren in professionele verwijdering het meer dan waard, gezien de ernstige risico’s voor de gezondheid bij blootstelling.

Het is belangrijk dat dit werk alleen wordt uitgevoerd door ervaren en gecertificeerde professionals die alle veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen nauwkeurig volgen. Zo verzeker je dat asbest op een veilige manier uit je leefomgeving wordt verwijderd en vermijd je eventuele toekomstige gezondheidsproblemen of juridische complicaties.

Tips voor het omgaan met asbest

Ontdek handige aanwijzingen voor een veilige omgang met asbest om risico’s te minimaliseren en zorg voor een gezonde woon- en werkomgeving.

Laat een asbestinventarisatie doen

Een asbestinventarisatie is essentieel voordat je met sloop- of verbouwingswerkzaamheden aan de slag gaat. Het brengt in kaart waar en in welke conditie het asbest in een gebouw aanwezig is.

 • Kies voor een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestinventarisaties. Zij weten precies hoe ze zorgvuldig moeten zoeken naar asbest.
 • Tijdens de inventarisatie worden monsters van verdachte materialen genomen, die vervolgens in een laboratorium geanalyseerd worden op de aanwezigheid van asbestvezels.
 • De resultaten uit het onderzoek geven duidelijkheid over de soorten asbest, zoals bruin of blauw asbest, en de staat waarin het verkeert: hechtgebonden of niet-hechtgebonden.
 • Na afronding ontvang je een rapport met daarin alle bevindingen en advies over te nemen maatregelen en eventuele verwijdering.
 • Dit rapport is cruciaal voor professionals die het asbest veilig kunnen verwijderen zonder gezondheidsrisico’s voor zichzelf of omwonenden.
 • Wees als eigenaar proactief en handel verantwoordelijk door tijdig een inventarisatie uit te laten voeren, zeker bij oudere woningen waarbij de kans op aanwezigheid van asbest hoger is.
 • Als laatste stap bepaal je samen met deskundigen de beste strategie om eventueel aangetroffen asbest te laten verwijderen volgens wettelijke veiligheidsnormen.

Wees bewust van hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest zit stevig verwerkt in ander materiaal. Denk hierbij aan golfplaten, leien of asbestcement waarbij de vezels vastzitten in het cement. Zolang dit materiaal niet beschadigd raakt, komen er geen asbestvezels vrij en is het risico op blootstelling laag.

Ga je het bewerken, zoals boren, zagen of schuren, dan kunnen er gevaarlijke vezels loskomen. Het is dus belangrijk om professioneel advies te zoeken voordat je aan hechtgebonden asbest materialen gaat werken.

Niet-hechtgebonden asbest is veel riskanter omdat de vezels los in het materiaal zitten. Dit type asbest kwam vroeger vaak voor in spuitasbest en isolatiematerialen. Als deze materialen verstoord worden, verspreiden de losse vezels zich snel in de lucht en kunnen ze gemakkelijk worden ingeademd.

Deze vorm van asbest is veel gevaarlijker en vereist altijd een snelle en professionele aanpak door gecertificeerde experts om risico’s voor gezondheid en veiligheid te vermijden.

Verantwoordelijkheid van eigenaren en verhuurders

Eigenaren en verhuurders dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om asbest in woningen. Zij moeten zorgen voor een veilige woonomgeving en zijn daarom verplicht asbest te verwijderen als dit risico’s voor de gezondheid oplevert.

Dit betekent dat zij regelmatig moeten controleren op de aanwezigheid van deze natuurlijk gevormde mineralen, met name in oudere gebouwen waar asbest vaak als bouwmateriaal gebruikt werd.

Daarnaast is het belangrijk dat eigenaren en verhuurders op de hoogte zijn van de huidige asbestwetgeving en hun risicoaansprakelijkheid. Zij dienen gekwalificeerde asbestverwijderaars in te schakelen voor een veilige verwijdering en sanering van het materiaal.

Kennis van de verschillende soorten asbest, zoals bruin asbest of crocidoliet, is hierbij essentieel. Het negeren van deze verantwoordelijkheden kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor bewoners en juridische consequenties voor de eigenaar of verhuurder.

herken asbest

Meer informatie over asbest in en om het huis

Naast de verantwoordelijkheden van eigenaren en verhuurders is het ook belangrijk goed geïnformeerd te zijn over asbest. Hieronder vind je meer informatie over hoe je met asbest in en rondom je huis omgaat.

 • Herken asbest in je woning: Zoek naar plaatsen waar asbest vaak voorkomt, zoals oude vloertegels, dakbedekking en isolatiemateriaal.
 • Onderzoek voor renovatie: Vóór verbouwingen laat je best een asbestinventarisatie uitvoeren door een gecertificeerde inspecteur.
 • Leer over gezondheidsrisico’s: Verdiep je in de risico’s die blootstelling met zich meebrengt, zoals longziekten en kanker.
 • Ken de wetgeving: Raadpleeg regelmatig de lokale wetgeving omtrent asbestsanering en -beheer.
 • Schakel professionals in: Als er asbest verwijderd moet worden, huur dan altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in.
 • Gebruik juiste bescherming: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen als je onvermijdelijk met asbest moet werken.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest is een verzamelnaam voor natuur gevormde mineralen die in veel woningen gebruikt zijn. Het is gevaarlijk omdat je ziek kunt worden als je de kleine vezels ervan in je leven inademt.

2. Welke soorten asbest zijn er en hoe identificeer ik ze?

Er zijn twee hoofdgroepen van asbest, en het identificeren ervan vereist meestal een professionele beoordeling omdat het niet makkelijk te zien is met het blote oog.

3. Hoe kan ik blootstelling aan asbest voorkomen?

Om blootstelling te voorkomen, moet je oudere gebouwen professioneel laten inspecteren en geen materialen verstoren waarvan je vermoedt dat ze asbest bevatten.

4. Wat moet ik doen als ik asbest in mijn huis vind?

Als je asbest in je huis vindt, moet je direct stoppen met alle werkzaamheden en contact opnemen met een gecertificeerd verwijderingsbedrijf om het veilig te laten verwijderen.

5. Kan asbest ziektes veroorzaken?

Ja, blootstelling aan asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder kanker. Het is belangrijk om blootstelling te vermijden en experts te raadplegen bij vermoedens van asbest.